PAGAMENTS ADDICIONALS NÒMINA SETEMBRE (2)

LIQUIDACIÓ MERITACIÓ DEL TRIENNI EN CURS A 30 DE JUNY 27 de setembre de 2016. D’acord amb els termes del conveni col·lectiu, en la nòmina d’aquest mes toca l’abonament del trienni liquidat al 30 de juny, l’import es sumarà a la borsa d’antiguitat que cadascú tingui. Igualment s’hauran d’abonar els endarreriments per aquest concepte de juliol i agost. Una negociació molt complicada Durant molts i molts mesos de negociació del nostre conveni col·lectiu, la patronal de caixes ha intentat per tots els mitjans eliminar els costos derivats de les esllavissades salarials, fonamentalment els ascensos per antiguitat i la meritació de triennis. En aquest darrer cas el seu objectiu era abaratir el cost del trienni deixant-lo en la meitat. És a dir, passar d’un 4% al Segueix llegint

PAGAMENTS ADDICIONALS NÒMINA SETEMBRE (1)

AJUT DE GUARDERIA I FORMACIÓ DE FILLS D’EMPLEATS 26 de setembre de 2016. Igual que amb l’ajut d’estudis als treballadors, l’ajut de llar d’infants i formació de fills d’empleat ha estat objecte de dura negociació en el conveni col·lectiu. Durant molts de mesos la patronal insistia a deixar-la exclusivament per als nivells de categoria més baixos o de menor renda. La ferma oposició de la UGT, juntament amb CCOO i CSICA va fer que al final la patronal desistís. Tot i que els imports romandran congelats durant la vigència del conveni, s’ha millorat el redactat referit als ajuts de formació a fills discapacitats, incloent-hi conceptes que algunes caixes no acceptaven, com les despeses de desplaçament. Import dels ajuts Fills de 0 a 3 anys: Ajut Segueix llegint

UN PLA D’OPTIMITZACIÓ GENS ÒPTIM

ELS CRITERIS DE PRELACIÓ EMPITJOREN LES XIFRES D’ACCEPTACIÓ 20 de setembre de 2016. Amb les dades disponibles fins al moment, i seguint els criteris de prelació continguts a l’acord, d’unes inicials 431 peticions, només es veurien ateses 320. El mateix esdevenir de la negociació de l’acord, la manca de concreció pressupostària, l’escàs atractiu de les mesures acordades i les incerteses generades, han conclòs en un nyap de pla amb poc suport per part de la plantilla, tot i els esforços de les parts signatàries, en portar-lo a bon port. D’acord amb els criteris acordats, el nombre de peticions es veurà significativament reduït: Per la limitació de cadascuna de les províncies afectades en el seu nombre màxim d’excedents. Algun territori s’ha esforçat tant, que les peticions Segueix llegint

INICI CURS ACADÈMIC 2016

AJUTS D’ESTUDIS  REGULADES ALS TREBALLADORS DE CAIXABANK 7 de setembre de 2016. Els ajuts d’estudis als treballadors del sector d’estalvi també han estat atacats per la patronal en la negociació del nostre conveni. Si bé els seus imports no s’han actualitzat, la representació laboral va aconseguir millorar el redactat per incloure un major nombre de carreres universitàries que fins ara algunes caixes posaven en qüestió. Tanmateix, els pactes interns signats tant per la UGT com per CCOO i SECPB, garanteixen una millor cobertura. L’ajut d’estudis en xifres Les dades aportades per l’empresa assenyalen una caiguda tant pel que fa al nombre de beneficiaris, com en l’import mig de l’ajut rebut. A falta d’una major anàlisi, això pot ser degut a diversos motius: Per un factor Segueix llegint