VII REUNIÓ MESA NEGOCIADORA – REGISTRE HORARI

En la reunió celebrada el 29 de juliol, vam valorar la proposta de document que ens va lliurar la patronal en l’anterior sessió; Entenem que el registre de la jornada ha de ser neutral, per tant si no suposa alteració ni a la jornada ni a l’horari, tampoc ha de suposar cap modificació,per a treballadors i treballadores, dels descansos, pauses i altresinterrupcions de treball. Aquest possible acord l’han d’aplicar totes les entitats, també aquelles que a l’entrada en vigor d’aquesta regulació sectorial el tinguessin establert, a més a més d’adaptar‐se a la llei. No es pot acceptar que signin aquest acord i que després no ho apliquin a la seva empresa. Les hores extraordinàries només es podran realitzar de manera voluntària. Si al personal treballador Segueix llegint