Minsos avanços a la mesa de negociació del pla d’igualtat d’ahir

Minsos avanços a la mesa de negociació del pla d’igualtat d’ahir 27 de setembre. La igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes és un dret bàsic de les persones treballadores, que ha de suposar tant l’absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i especialment, les derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i l’estat civil, com l’equiparació en l’exercici dels drets i en el compliment de les obligacions, de tal manera que hi hagi les condicions necessàries perquè la igualtat sigui efectiva. Ens trobem amb una apropiació per part de la direcció del que estableix el RD 6/2019. El que fa és plantejar com avenços en la introducció de millores del pla d’igualtat, i els seus protocols, el que Segueix llegint