DES DE LA UGT RECLAMEM SERVEIS MÍNIMS I TANCAMENTS D’OFICINES EN LÍNIA AMB LES NOVES MESURES DEL REIAL DECRET LLEI

Des de la UGT reclamem a la direcció de CaixaBank que prengui més mesures per reduir els desplaçaments de persones al lloc de treball, minimitzar els centres oberts i el nombre d’empleats fins als mínims justificats per estrictes raons de necessitat.     LA PRIORITAT DEL REAL DECRET LLEI ÉS LIMITAR AL MÀXIM LA MOBILITAT   En aquests últims dies el nivell de contagis i de defuncions per coronavirus està arribant a nivells insostenibles, per això el nou Reial Decret Llei ha establert mesures extraordinàries per aturar la pandèmia. La prioritat d’aquestes noves mesures és minimitzar els moviments de persones que acceleren el nombre de contagis, pel que no té sentit que milers d’empleats i empleades de CaixaBank continuïn sortint cada dia al carrer exposant Segueix llegint

COVID-19. LA UGT ES REUNEIX AMB RESPONSABLES RR.LL DE L’ENTITAT.

Ahir, la UGT vam mantenir una reunió amb responsables del departament de relacions laborals de l’entitat en la qual se’ns va comunicar l’adopció de noves mesures preventives, així com informació pel que fa a l’evolució i afectació en la nostra entitat de l’COVID-19.   En aquesta reunió des de la UGT s’ha exigit, un cop més, que la direcció de l’entitat emprengui un procés de tancament selectiu d’oficines, com també estan fent altres entitats de sector (BBVA, Santander), reduint el nombre d’oficines obertes al públic i, per tant, reduint l’exposició al risc de contagi per part dels empleats i empleades de l’entitat.   Et resumim els principals assumptes tractats en la reunió: Equips de protecció. S’ha acceptat una de les exigències en matèria de prevenció Segueix llegint

OPOSICIONS 2020: NIVELLS X i VIII. DES DE LA UGT SOL•LICITEM L’AJORNAMENT DE LA DATA D’EXAMEN.

Com a conseqüència dels esdeveniments excepcionals que s’estan produint a tot l’Estat per la pandèmia del COVID-19, des de la UGT hem sol•licitat a la direcció l’ajornament de la convocatòria presencial pels exàmens d’oposicions de nivell VIII i X prevista pel próxim 9 de maig.   L’estat de crisi sanitària en el qual ens trobem, així com l’obligació de confinament domiciliari derivat de l’estat d’alarma declarat pel Govern, ha provocat un canvi notable en les rutines diàries de la plantilla, el que comporta que aquells empleats i empleades inscrits per a aquestes oposicions vegin reduït notablement el temps de què disposen per a la preparació dels exàmens.   Atès el caràcter presencial d’aquests exàmens i d’acord amb les estimacions respecte a l’evolució prevista per les Segueix llegint

DRET D’ADAPTACIÓ DE L’HORARI I REDUCCIÓ DE JORNADA. MESURES REGULADES PEL REIAL DECRET LLEI 8/2020 DE 17 DE MARÇ ART. 6 (COVID-19).

QUAN TINC DRET A UNA REDUCCIÓ DE JORNADA O A ADAPTAR EL MEU HORARI?   Les persones treballadores per compte d’altri que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i / o la reducció de la mateixa en els termes previstos en el present article, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària de l’COVID-19.   QUÈ ES CONSIDERA DEURE CURA?   S’entén que concorren aquestes circumstàncies excepcionals quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l’atenció d’alguna de les persones indicades en l’apartat anterior que, per Segueix llegint

UGT INFO: ACTUALITZACIÓ PROCEDIMENTS SITUACIÓ EXCEPCIONAL CORONAVIRUS. (Actualitzats amb les últimes mesures a 27-03)

A) EMPLEAT O EMPLEADA QUE NECESSITI MESURES DE FLEXIBILITAT DAVANT AQUESTA SITUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:   Es podran autoritzar permisos de caràcter recuperable per atendre situacions particulars justificades que impossibilitin l’assistència al centre. A fi d’estar autoritzat, haurà de dirigir-se a RRHH de la seva DT amb còpia al seu mànager. En el cas de ser autoritzat, ha de marcar al portal de l’empleat l’absència indicant l’opció C-19 permís retribuït recuperable o C-19 teletreball per raons organitzatives, en funció de l’autorització. En el supòsit de teletreball o flexibilitat horària, es podrà registrar la jornada habitual en l’aplicació de registre horari, si bé mentre duri la situació d’alerta per l’epidèmia de coronavirus, se suspèn l’obligació de registrar de forma diària la jornada efectivament realitzada. Si s’opta per no Segueix llegint