DRET D’ADAPTACIÓ DE L’HORARI I REDUCCIÓ DE JORNADA. MESURES REGULADES PEL REIAL DECRET LLEI 8/2020 DE 17 DE MARÇ ART. 6 (COVID-19).

QUAN TINC DRET A UNA REDUCCIÓ DE JORNADA O A ADAPTAR EL MEU HORARI?   Les persones treballadores per compte d’altri que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i / o la reducció de la mateixa en els termes previstos en el present article, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària de l’COVID-19.   QUÈ ES CONSIDERA DEURE CURA?   S’entén que concorren aquestes circumstàncies excepcionals quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l’atenció d’alguna de les persones indicades en l’apartat anterior que, per Segueix llegint