DRET D’ADAPTACIÓ DE L’HORARI I REDUCCIÓ DE JORNADA. MESURES REGULADES PEL REIAL DECRET LLEI 8/2020 DE 17 DE MARÇ ART. 6 (COVID-19).

QUAN TINC DRET A UNA REDUCCIÓ DE JORNADA O A ADAPTAR EL MEU HORARI?

 

Les persones treballadores per compte d’altri que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i / o la reducció de la mateixa en els termes previstos en el present article, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària de l’COVID-19.

 

QUÈ ES CONSIDERA DEURE CURA?

 

S’entén que concorren aquestes circumstàncies excepcionals quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l’atenció d’alguna de les persones indicades en l’apartat anterior que, per raons d’edat, malaltia o discapacitat, necessiti cura personal i directe com a conseqüència directa del COVID-19. Així mateix, es considera que concorren circumstàncies excepcionals quan hi hagi decisions adoptades per les autoritats governamentals relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que requereixin cura o atenció a la persona necessitada d’aquests. També es considerarà que concorren circumstàncies excepcionals que requereixen la presència de la persona treballadora, quan la persona que fins al moment s’hagués encarregat de la cura o assistència directes de cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona treballadora no pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

 

QUI POT EXERCIR AQUEST DRET?

 

És un dret individual de cada un dels progenitors o cuidadors. Ha de partir de la distribució corresponsable de les obligacions de cura i d’evitar la perpetuació de rols. Ha de ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa, particularment en el cas que diverses persones treballadores accedeixin al dret a la mateixa empresa.

 

COM ES CONCRETA L’HORARI?

 

La concreció inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el seu contingut. Ha d’estar justificada, ser raonable i proporcionada, i tenir en compte les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona treballadora. Aquestes necessitats han d’estar degudament acreditades i es tindran en compte també les necessitats d’organització de l’empresa. Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.

 

QUÈ PUC MODIFICAR O ADAPTAR?

 

La modificació o l’adaptació pot afectar tant a la distribució del temps de treball com a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball, depenent de les necessitats de cura de la persona sol·licitant:

  • Es pot sol·licitar canvi de torn.
  • Modificar l’horari.
  • Flexibilitzar la jornada.
  • Canviar de centre de treball o de funcions.
  • Modificar la forma de prestació de la feina, com ara fer-ho a distància.

En definitiva, qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible a l’empresa o que pogués implantar-se de manera raonable i proporcionat, tenint en compte el caràcter excepcional i temporal doncs estarà vinculat a la durada de la crisi sanitària.

 

COM ÉS EL PROCEDIMENT PER A IMPLANTAR LA MESURA I COMUNICAR LA MEVA PROPOSTA?

 

La reducció de jornada especial s’ha de comunicar a l’empresa amb 24 hores d’antelació, i podrà arribar al cent per cent de la jornada si fos necessari. Això no implica un canvi de naturalesa als efectes d’aplicació dels drets i garanties que estableix l’ordenament per la situació prevista en l’article 37.6 (cura de menors de 12 anys, persones amb discapacitat i familiars fins al segon grau) de l’Estatut dels Treballadors .

En cas de reduccions de jornada que arribin al 100%, el dret de la persona treballadora haurà d’estar justificat, i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l’empresa.

En el supòsit que estableix l’article 37.6, que es refereix a la cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, no caldrà que el familiar que requereix atenció i cura no desenvolupi activitat retribuïda.

  • La reducció especial de jornada comporta un descompte salarial?

Sí, les mesures excepcionals faciliten el procés per atendre el deure de cures, però la reducció de jornada comportarà la reducció salarial proporcional. És a dir, si la reducció de jornada és de 100%, no es percebrà salari durant aquests dies.

 

QUÈ PASSA SI JA TINC UNA REDUCCIÓ DE JORNADA PER FILLS O FAMILIARS?

 

Si ja es té una adaptació de jornada per conciliació, una reducció de jornada per cura de fills o familiars, o algun dels drets de conciliació previstos en l’ordenament laboral, inclosos els que estableix el propi article 37, es pot renunciar temporalment a ell o es tindrà dret a què es modifiquin els termes del seu gaudi. Han de concórrer sempre les circumstàncies excepcionals previstes en l’apartat primer de l’article 6 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19.

La sol·licitud s’ha de limitar al període excepcional de durada de la crisi sanitària i acomodar-se a les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, així com a les necessitats d’organització de l’empresa.

 

COM HO SOL·LICITO A L’EMPRESA?

 

No s’ha establert mesures concretes ni documentació a lliurar per la urgència de la situació, et recomanem que facis la petició mitjançant correu electrònic a RRHH de tu DT.

2020 03 23 Covid-19 Procediments Jornada I Horari
(0.1 MiB, 4 downloads)

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.