PROPOSTES DE LA PATRONAL: Ajut d’estudis

AJUT DE LLAR D’INFANTS I ESTUDIS PER A FILLS D’EMPLEATS El conveni col·lectiu vigent regula en el seu capítol VIII (Ajuts, préstecs i bestretes) una sèrie de conceptes econòmics no salarials que conformen part de les condicions laborals de tots els treballadors del sector: art. 58. Ajut per llar d’infants art. 59. Ajuts per a la formació de fills d’empleats. art. 60. Ajuts per a estudis d’empleats art. 61. Bestretes art. 62. Préstec per adquisició d’habitatge habitual art. 63. Préstecs per a canvi d’habitatge habitual art. 64. Préstec social per a atencions diverses. Actualment l’ajut de llar d’infants està establert en 925 € i se’n té dret per cada fill en els tres primers anys de vida. Posteriorment fins als 25 anys, es percep l’ajut Segueix llegint