MESA D’IGUALTAT 31-1-19

LA MATEIXA CANÇÓ, COM SI NO PASSÉS RES 1 de febrer de 2019. A la reunió celebrada ahir, just a la mateixa sala en la qual posteriorment es reuniria la mesa negociadora de l’ERO, l’empresa va valorar la postura unànime de la representació laboral que en l’àmbit de la igualtat també cal abordar la conciliació. Sembla que per fi es reprèn el diàleg per millorar un pla d’igualtat que, ara com ara, es troba vençut. De les propostes que havien posat damunt la taula anuncien que retiren: la flexibilitat horària per als comercials (quan és una mesura que han posat en l’ERO, horari singular flexible per a tots els gestors de la xarxa); i el canvi del regal de reis per mesures de conciliació. A Segueix llegint

PERMÍS PER ACOMPANYAR EN L’ASSISTÈNCIA MÈDICA (2)

INSPECCIÓ DEL TREBALL TORNA A DONAR LA RAÓ A LA UGT 29 d’octubre de 2018. Davant la negativa de l’empresa de facilitar el compliment del nostre conveni, concretament l’article 38.3 (permís de 20 hores recuperables per a l’acompanyament en l’assistència mèdica), la UGT ha anat a la inspecció i ens han donat, un cop més, la raó requerint a Caixabank a què concedeixi aquest permís sense noves limitacions que no s’han demanat fins ara. Aquest permís s’ha anat concedint sense cap problema, és un permís per a l’acompanyament en l’assistència mèdica de familiars de fins a primer grau (cònjuge o parella de fet, pares / mares i fills / es), és no retribuït, recuperable i limitat a 20 hores anyals, sempre que s’acrediti la causa, prèvia autorització, i Segueix llegint

PER UNA CONCILIACIÓ MILLOR

PER LA UGT CAL ACTUALITZAR, MODERNITZAR I MILLORAR ELS ACORDS DE CONCILIACIÓ 28 d’octubre de 2018. Els acords actualment vigents a Caixabank eren bons l›any 2007, quan van ser negociats, i s’ha demostrat, amb un ús responsable per part de la plantilla, que no s’obstaculitza el desenvolupament normal de l’activitat laboral i que, a més a més, les facilitats per conciliar repercuteixen positivament en el benestar personal i professional, que porta a millorar el rendiment. Tanmateix, algunes mesures es queden ja curtes i s’haurien d’actualitzar. Propostes de la UGT Des de la UGT hem fet arribar a la direcció diverses bateries de mesures, enfocades a: millorar la flexibilitat horària; millorar les reduccions de jornada; ampliar i millorar els permisos, especialment els de maternitat i paternitat; propostes per Segueix llegint

PERMÍS PER ACOMPANYAR EN L’ASSISTÈNCIA MÈDICA

CONCILIAR NO ÉS DROPEJAR 10 de setembre de 2018. La direcció de l’empresa interpreta el permís no retribuït, de fins a 20 hores anyals, d’una manera restrictiva. Per a la UGT aquesta actitud en res afavoreix una conciliació real de la nostra vida familiar i per tant, hem anat a la Inspecció de Treball per reclamar un dret recollit en el conveni col·lectiu. Permís de fins a 20 hores anyals Queda regulat en l’article 37.3 del conveni col·lectiu: “En els supòsits d’acompanyament en l’assistència mèdica, tractaments mèdics de radioteràpia, quimio-teràpia, diàlisi o d’entitat similar i sessions de rehabilitació de fill / a cònjuge, pare o mare, o parella de fet degudament acreditada, el treballador podrà gaudir d’un permís no retribuït, i per tant obligatòriament recuperable Segueix llegint