TRIENNIS CONVENI

SENSE ACORD EN LES COMISSIONS D’ESTUDI I ANÀLISI DELS CONVENIS DE BANCA I ESTALVI En tots dos Convenis Col·lectius (Estalvi i Banca) s’havien creat sengles Comissions, formades per representants de totes les parts signatàries dels mateixos, en la qual s’establia un termini de 18 mesos per analitzar la possible transformació dels triennis per antiguitat, en el cas d’Estalvi i solament els triennis de tècnics en el de Banca. En les reunions que s’han mantingut solament hem pogut constatar les enormes diferències existents en aquesta matèria. Ambdues patronals han seguit mantenint les seves tesis, encara que amb diferent argumentari, el seu objectiu no és un altre que la desaparició dels triennis com a concepte retributiu fix, per considerar-ho obsolet; proposen transformar-ho en un concepte variable i Segueix llegint

PAGAMENTS ADDICIONALS NÒMINA SETEMBRE (2)

LIQUIDACIÓ MERITACIÓ DEL TRIENNI EN CURS A 30 DE JUNY 27 de setembre de 2016. D’acord amb els termes del conveni col·lectiu, en la nòmina d’aquest mes toca l’abonament del trienni liquidat al 30 de juny, l’import es sumarà a la borsa d’antiguitat que cadascú tingui. Igualment s’hauran d’abonar els endarreriments per aquest concepte de juliol i agost. Una negociació molt complicada Durant molts i molts mesos de negociació del nostre conveni col·lectiu, la patronal de caixes ha intentat per tots els mitjans eliminar els costos derivats de les esllavissades salarials, fonamentalment els ascensos per antiguitat i la meritació de triennis. En aquest darrer cas el seu objectiu era abaratir el cost del trienni deixant-lo en la meitat. És a dir, passar d’un 4% al Segueix llegint

ELS TRIENNIS EN EL CONVENI COL·LECTIU

SALVAGUARDAT EL SISTEMA DE TRIENNIS AL SECTOR D’ESTALVI 8 de juliol de 2016. Tot i els intents de la patronal per eliminar el sistema d’augment per antiguitat (triennis), el nou conveni col·lectiu ho salvaguarda tant pel que fa a la manera d’operar, com en l’import (4%), si bé  s’estableix un període de suspensió temporal de divuit mesos, en el qual les parts es comprometen a avaluar possibles alternatives. En cas de no arribar a cap acord, l’actual sistema es reprendrà transcorregut el període de suspensió. Durant tota la negociació del conveni, la patronal ha volgut modificar el model de triennis actual per un altre vinculat a variables del negoci i a l’exercici de funcions. Fet i fet, un sistema més barat i arbitrari. L’opció presa, Segueix llegint

PROPOSTES DE LA PATRONAL: Triennis

COMPLEMENT SALARIAL PER ANTIGUITAT El conveni col·lectiu vigent estableix el complement salarial de triennis per a tots els treballadors no adscrits a carrera per antiguitat. A CaixaBank on es puja per antiguitat fins a nivell VII els triennis es meriten a partir d’aquest nivell. En aquests nivells no hi ha promoció professional en funció del temps, i el reconeixement de la major vàlua per l’experiència acumulada es materialitza en els triennis. Cada trienni correspon al 4% del salari base del nivell respectiu, i els triennis acumulats són revisables en el mateix import que les taules salarials. Aquesta acumulació no podrà ser superior al 45% del salari computable per al seu càlcul. El que vol retallar la patronal Al principi de la negociació la patronal va Segueix llegint