VACANCES 2020

Amb el cap d’any comença un nou període vacacional. El dret al seu gaudi, queda regulat en l’Estatut dels Treballadors (art. 38), en el nostre conveni sectorial (art. 34), i està millorat per pactes interns. Per facilitar l’organització de les vacances de cada centre de treball es confeccionen els quadres de vacances, però cap norma obliga al fet que es facin en el primer trimestre de l’any, i molt menys en el primer mes.

Nombre de dies.

 • Vacances anyals: 25 dies hàbils.
 • Ampliacions:
  o Un dia de lliure disposició.
  o A Canàries: dos dies addicionals a les vacances anyals.
  o Si no es fa la reducció de jornada durant la setmana de festes locals: un dia addicional.
  o Horaris singulars: quatre dies de lliure disposició addicionals.

Torn d’elecció.

El torn d’elecció es realitza per centre de treball, mai per agrupacions de centres (geogràfics o organitzatius) i és el següent:
• El personal amb responsabilitats familiars tenen preferència perquè les seves vacances coincideixin amb períodes de vacances escolars.
• Si per sentència o conveni regulador de divorci o separació, l’empleat tingui assignades les dates de vacances per a la cura de fills o filles menors de 12 anys, es donarà prioritat a l’elecció de les dates, com a mínim de dues setmanes que tingui el menor al seu càrrec.
• En el supòsit de fill/a a càrrec amb discapacitat que assisteixi a centres escolars especialitzats se li donarà prioritat en l’elecció de les dates de com a mínim deu dies hàbils mentre aquests centres estiguin tancats.
• Es tria primer per nivell professional i dins del nivell per major antiguitat en l’entitat.

Períodes de vacances

Període hàbil:

 • Norma general: el comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre. És a dir, no hi ha cap data en la qual no es pugui gaudir  les vacances.
 • De tota manera, si per motius de conciliació no s’han pogut gaudir de la totalitat de les vacances de l’any en curs, aquestes podran gaudir-se fins al 31 de gener de l’any següent.
 • Excepcions: en teoria, els que no s’agafin durant l’any natural, es perden, tret que es passin a un altre any degut al permís de maternitat/paternitat/lactància acumulada, o bé al fet que estiguem davant d’una incapacitat temporal de llarga durada que impedeixi fer les vacances quan ho teníem previst (en aquest últim supòsit, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos des del final d’any en què s’hagin originat).
 • La incapacitat temporal sobrevinguda durant les vacances no implica la seva pèrdua.

Divisió del període:

 • Es pot dividir fins a tres períodes, per raons de conciliació. No fa falta tenir responsabilitats familiars per optar per tres períodes, la conciliació personal també és causa suficient.

Comunicació

Tots tenim dret a conèixer les dates de les nostres vacances amb dos mesos d’antelació. A partir del preavís amb dos mesos d’antelació, l’acord sobre les vacances serà executiu, suspenent-ne únicament aquesta executivitat per sentència judicial en contra.
És molt important que els nostres superiors acceptin pel portal de l’empleat les nostres vacances, encara que sabem que hi ha comandaments intermedis que per norma deixen pendents de contestar les sol·licituds de vacances, la gran majoria per deixadesa o simple distracció. Si aquest és el teu cas, contacta amb el teu delegat de la UGT de la teva zona.

Altres consideracions.

 • L’acord de 17 de juliol de 2014 aporta recursos perquè ningú pugui excusar-se en la falta de personal per a denegar les vacances.
  • Els dies de lliure disposició els podem utilitzar quan vulguem, sense necessitat de justificació. Són acumulables a qualsevol permís o als dies de vacances.
  • Les vacances s’organitzen per centre de treball: Les vacances no s’organitzen per DAN ni per grups d’oficines. És el director de l’oficina qui autoritza les vacances de tota la plantilla al seu càrrec, a excepció d’ell mateix, que les hi ha d’autoritzar la seva DAN.
  • Cap norma obliga ni suggereix:
  – que els directors hagin d’agafar les vacances a l’agost
  – que ningú pot fer uns dies a final d’any
  – que en les metes volants es prohibeixi gaudir de dies de vacances
  – que qui no tingui fills no pugui dividir les seves vacances en 3 períodes
  – que els equips de suport s’hagin de coordinar entre si i no puguin tenir vacances en període estival
  – que sigui falta de responsabilitat gaudir de les vacances sense tenir els reptes complerts
  – que el quadre de vacances hagi de realitzar-se forçosament en el primer trimestre de l’any. Una cosa és facilitar l’organització del treball i una altra imposar-nos obligacions sobre dates no concretades ni certes.
  – que en cas de tancament estival de l’oficina hagin de coincidir les vacances amb aquest tancament
  Per qualsevol dubte, contacta amb el teu delegat la de UGT.

 

CIR20200312 VACANCES 2020
(0.2 MiB, 831 downloads)

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.