Select Page

Apoderat Equip de Suplència: La UGT Afermem la Seva Regulació

Apoderat Equip de Suplència: La UGT Afermem la Seva Regulació

Hem acordat la pròrroga de l’acord laboral que regula aquesta funció fins al pròxim 31 de desembre de 2021, i a més afermem el manteniment de la regulació de les seves condicions laborals i econòmiques en prorrogar la seva vigència per períodes anuals successius, a excepció de denúncia per una de les parts signants.

Actualment 391 empleats i empleades de l’entitat desenvolupen aquesta funció, la qual consisteix a cobrir projectes temporals de cobertures de mitja/llarga durada d’un màxim de 6 mesos en una mateixa oficina.

L’adscripció com Apoderat d’Equip de Suplència (AES) serà voluntària, efectuant-se mitjançant l’oportú procés de selecció que realitzi l’Entitat, sempre que:

 • s’ostenti el nivell VII o superior, o
 • s’hagin exercit càrrecs de direcció, subdirecció o GCII segon responsable en la xarxa d’oficines i s’ostenti un nivell IX o superior.

En el cas de tenir un càrrec (direcció, subdirecció o GCII 2n responsable d’oficina) en el moment d’adscriure’s com AES, hauràs de renunciar a aquest càrrec, mantenint el nivell i plus funcional i abandonant la carrera de GC en el seu cas. El plus de flexibilitat es mantindrà en el seu concepte i import econòmic, sempre que desitgis seguir adscrit a l’horari flexible.

Plus Equip Suport

El plus a percebre variarà en funció de la distància entre la població del centre d’adscripció en què s’estigui assignat i la població del centre de treball més llunyana que s’hagi d’atendre segons el seu àmbit geogràfic, podent abastar aquest una o més donen o solament una part d’ella, però sempre amb un radi màxim de 90 km.

Plus Flexibilitat

Import: 109,79 €/mes.

S’estableix de manera voluntària i reversible que els membres de l’equip de suplències que tinguin un nivell inferior a V podran adscriure’s al col·lectiu de control flexible d’horari amb Plus, percebent el corresponent plus de flexibilitat. La sol·licitud haurà de ser atesa en el termini màxim d’un mes des de la seva formalització.

Plus Apoderament

Import: 183,45 €/mes.

Serà no pensionable, revisant-se en el mateix percentatge que es determini per al salari basi del conveni.

Dietes i Quilometratge
 • El personal adscrit que finalitzi la seva jornada a més de 20 km del seu centre d’adscripció podrà facturar mitja dieta (35,68 €/mes) sense haver de presentar cap justificant.
 • Les suplències realitzades en la població on estigui situat el centre d’adscripció no generen dietes ni quilometratge.
 • El quilometratge es cobrarà (0,35 €/km) des del centre d’adscripció de l’empleat fins a l’oficina de destí, sempre que no sigui la mateixa població
Assegurança vehicle

Tot el personal adscrit gaudirà de la cobertura d’una assegurança complementària de l’automòbil, en les condicions establertes en l’acord laboral del 2008.

Sortida del programa

El personal que voluntàriament causi baixa, deixarà de percebre el plus i la gratificació d’apoderament corresponents en la data d’efectes de sortida.

El plus de flexibilitat es mantindrà en el seu concepte i import econòmic, sempre que l’empleat o empleada desitgi seguir adscrit a l’horari flexible.

Si deixa de formar part per indicació de l’entitat, i es tingués una antiguitat de més de 3 mesos realitzant aquesta funció, deixarà de percebre la gratificació d’apoderament en el moment de deixar la funció, congelant-se l’import del plus d’equip suplent, que es reduirà en un 25% en el moment de causar baixa, transformant-se en un complement personal. Posteriorment, cada sis mesos, s’anirà reduint en un 25% de l’import inicial.

Si no porta 3 mesos, el plus d’equip suport i i la gratificació per apoderament, es deixarà de cobrar en el moment de deixar d’exercir la funció.

El personal que causi baixa podrà ser adscrit a:

 • Una oficina de la ciutat en la qual tingui fixat el seu domicili. Quan l’empleat/da visqui en una població on no hi hagi oficina se li adscriurà a una oficina de la localitat més pròxima al seu domicili.
 • A una oficina de la localitat on estava adscrit abans d’incorporar-se com Apoderat Equip Suplències.
 • A una població que sol·liciti.

En cas de no existir vacant en cap d’aquestes poblacions, se’l destinarà a un centre de treball de l’àmbit geogràfic on realitza les suplències, tenint dret preferencial per a ser traslladat, en el moment que hi hagi vacant, a les poblacions abans indicades.

Durant aquest període, si el destí fos igual o superior a 20 quilòmetres del seu anterior centre d’adscripció, tindrà dret a dietes i quilometratge.

Horari Laboral Singular (HLS)

 • En les convocatòries d’Apoderat Equip Suplència en Horari Laboral Singular es prioritzaran les peticions de la plantilla actualment adscrites a les citades posicions de AES.
 • Per garantir la prioritat, en cas que sol·liciti una vacant en un torn determinat d’horari laboral singular i aquest torn hagi estat assignat a un altre empleat o empleada, se li oferirà la vacant en l’altre torn, si aquesta no ha estat sol·licitada per un altre AES.
 • Amb caràcter general i excepte excepcions degudament justificades, les cobertures en oficines amb HLS es realitzaran de forma continuada, no intermitentment i per dies laborables complets. Durant les setmanes d’horari general d’hivern amb dijous laborables en horari de tarda, els empleats o empleades adscrits a una posició de AES no treballaran més de dues tardes.
 • Mensualment i a mes vençut, es liquidarà la part corresponent al Plus d’Horari Singular pels dies hàbils realitzats.
 • Quan per decisió de l’Entitat o per desaparició de l’horari singular, deixin d’estar adscrits a aquest horari, deixaran de percebre el Plus d’Horari Laboral Singular, passant a percebre l’import de la mitjana de l’esmentat Plus percebut en els últims 12 mesos, o en el període d’adscripció a horari singular, si aquest és inferior a 12 mesos, mitjançant un Plus Personal no revisable, que es reduirà progressivament en un 50% anual des del dia en què passi a prestar serveis a horari general; el Plus en qüestió serà incompatible amb un altre plus d’igual naturalesa que compensi un horari singular diferent recollit per normativa laboral.
 • El mes de juliol i gener de cada any els seran assignats de manera proporcional els dies de lliure disposició establerts en l’apartat 1.4.e) de l’Acord Laboral de 28 d’abril de 2017, corresponents al semestre anterior podent gaudir-los durant el semestre següent.
 • La compensació per menjars es realitzarà mitjançant el sistema consistent en la Targeta Restaurant Prepagament, targeta Visa precargada amb l’import de menjars corresponent als torns de tarda d’un cicle mensual.
  En cas de cobertures a més de 20 km del centre d’adscripció, no es farà ús de l’esmentada targeta i podrà sol·licitar la corresponent mitja dieta.
 • Amb caràcter excepcional, els AES en horari singular podran prolongar el període màxim de cobertura en la mateixa oficina i/o de substitució al mateix empleat (6 mesos), no podent suposar més de 12 mesos de permanència.

#AMbLaNostraPlantilla

About The Author

Ivan Argüelles Álvarez

Secretari d'Acció Sindical d'UGT CaixaBank. "Vaig entrar a CaixaBank el febrer de 2002. Sóc pare de dues nenes i un nen. La meva passió: la meva família i el Tai-Jitsu.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès