CaixaBank Presenta un ERO Salvatge i Vergonyós.

CaixaBank Presenta un ERO Salvatge i Vergonyós.

SALVATGES I VERGONYOSES: Així són les propostes de la direcció en l’atac més greu als drets de la plantilla de CaixaBank.

8.291 companyes i companys que volen acomiadar, tancament de 1.534 oficines i forçositat.

No eren les persones el més important per l’entitat?.

La direcció pretén anar molt més enllà de la simple eliminació de duplicitats. Pretén pagar la factura de la fusió i de la pandèmia a costa de la plantilla, aprofitant un ERO per causes organitzatives per a retallar les nostres condicions laborals i amb unes condicions de sortida indignes i miserables.

La proposta de l’empresa fa inviable la voluntarietat, la qual cosa ens aboca a acomiadaments forçosos. Aquesta no és la proposta que esperava la plantilla. Senzillament, és una falta de respecte. La direcció pretén fer l’agost a costa de la plantilla.

La xifra d’excedents plantejada és desproporcionada, i la forma en què pretenen canalitzar les sortides trenca amb les formules de consens utilitzades fins avui.
La direcció opta pel camí més senzill: la millora de les seves ràtios d’eficiència via costos d’estructura. Mateixos clients amb menys oficines i menys empleats i empleades que novament es troben en una situació dramàtica i plena d’incertesa respecte a la continuïtat en els seus llocs de treball, enfront d’una entitat,la pretensió de la qual és incrementar beneficis per als seus accionistes, sense plantejar per a això una altra alternativa que reduir les despeses salarials.
La UGT rebutja de ple la proposta que l’entitat ha realitzat i ens aboca al camí del conflicte i la mobilització.
Liderar la transformació del sector financer espanyol
Un procés de reestructuració com en el que ens trobem, ha de fer-se sota la premissa fonamental i absoluta del diàleg amb la representació laboral, de la voluntarietat en l’adscripció a les mesures extintives i del respecte a les condicions laborals de la plantilla.

Ha estat l’esforç i el treball realitzat pels empleats i empleades de totes dues entitats, avui fusionades, les que han possibilitat la posició de privilegi que ocupa actualment CaixaBank en el sector. Els treballadors hem sabut estar a l’altura en tots aquests anys i especialment en aquests últims de pandèmia en els quals hem complert, no exempts de risc, amb el nostre deure de servei essencial.

El Govern té responsabilitat en aquest ERO

aL’aprovació donada a la fusió per part del Govern, (16,1% de participació) no pot convertir-se en un xec en blanc per a realitzar els ajustos proposats per la direcció.

En el context de crisi sanitària i econòmica en el qual ens trobem, un govern progressista com l’actual no pot avalar l’acomiadament de tal quantitat de treballadors i menys en els criteris pretesos per la direcció de CaixaBank, expulsant del mercat laboral a persones amb un horitzó llunyà a la seva jubilació i amb escasses possibilitats de reinserció laboral, màximament en un moment en què el sector financer està en plena transformació/reconversió i que en la majoria dels bancs s’estan duent a terme ajustos de personal i tancaments d’oficines, resultant complicat que les persones que surtin puguin trobar acomodament en aquest sector.

La lluita i determinació duta a terme en aquests anys des del Govern Espanyol com des d’organismes públics, de protecció del mercat laboral i en defensa del manteniment de l’ocupació assalariada, (atorgant ajudes, ERTO, …), obliga, encara que només sigui per coherència i atesa la participació en el Capital Social de l’Entitat, a un posicionament a favor de minimitzar l’impacte en l’ocupació i la menor repercussió a les arques públiques. Recordem que en els casos de sortides de persones majors de 50 anys, seria CaixaBank la que es faria càrrec tant dels imports de les prestacions de desocupació a percebre per aquests a més de continuar cotitzant (i per tant aportant a les arques de la Seguretat Social) fins al moment de la jubilació anticipada.

UGT advoquem per la unitat sindical en la Mesa de Negociació

Ha estat i és necessari conjuminar esforços i afrontar aquesta negociació des d’una posició sindical unitària, que vagi més enllà de les sigles, de les accions unilaterals, i que confereixi major força a la part social en una efectiva i eficaç defensa dels interessos de la plantilla enfront de les pretensions de la direcció.

Reiterem la nostra proposta d’unitat d’acció a la resta de seccions sindicals de l’entitat per a escometre el procés de reestructuració que amenaça, com mai abans, les condicions laborals de la plantilla, i abordar la negociació Units per a obtenir les millors solucions sota les premisses de:

 • Reducció de les xifres d’acomiadaments plantejats per la direcció.
 • Voluntarietat.
 • Afecció preferent a les persones de major edat.
 • Sense clàusules de tancament (completar contingents amb sortides forçoses).
 • Condicions admissibles en la proposta de sortides.
 • Homologació a l’alça i manteniment dels drets i condicions laborals per a la plantilla.
RESUM DE LES CONDICIONS PLANTEJADES
Acomiadaments
Propostes de la Direcció per a les sortides en funció de l’edat a 31 de desembre de 2021 i antiguitat a la data d’extinció del contracte:

 1. Persones treballadores de 63 o més anys d’edat: 20 dies de salari total per any de servei amb el topall de 12 mensualitats.
 2. 58 anys i menys de 63 anys, amb una antiguitat igual o superior a 15 anys: 50% del salari regulador fins als 63 anys, abonament del conveni especial Seguretat Social (sense revaloració) fins a mateixa data, i descompte de la desocupació (i en el seu cas del subsidi).
 3. 55 anys i menys de 58, amb una antiguitat igual o superior a 15 anys: 50% del salari regulador multiplicat per 4.
 4. Resta: indemnització de 25 dies de salari regulador per any de servei amb el topall de 18 mensualitats.
Criteris d'afectació
 1. Adscripció voluntària a la mesura de baixa indemnitzada com a criteri preferent d’afectació.

S’estableixen el següents criteris de rebuig de les sol·licituds:

 • Que s’hagi aconseguit l’excedent per a cada àmbit funcional i territorial.
 • Que el % de majors de 50 anys adscrits a la mesura sigui superior al 50% del total d’adscripcions.
 • Que segons el parer de l’entitat sigui necessari el manteniment de la persona en l’entitat.

2.En cas de no cobrir-se l’excedent, afectació per criteri meritocràtic:

 • Pitjor acompliment professional durant els últims anys
 • Menors competències o idoneïtat per a l’acompliment
 • Menor polivalència funcional

3. Adscripció a la mesura de baixa indemnitzada als qui es trobin en EIC (Excedència Incentivada) amb dret a reingrés al novembre de 2021.

 

Mesures de Flexibilitat i Estalvi de costos en Oficines Stores /Business Bank/In Touch
 • Eliminació de contingents establerts.
 • Eliminació del contingent màxim de plantilla adscrita a centres InTouch.
 • Llibertat total en l’elecció de candidats en HLS, és a dir, eliminació de la condició de no considerar deserta una posició en Store a la qual s’hagi presentat almenys un candidat o de contractació d’externa en cas de quedar desertes les vacants publicades.
 • Eliminació de la compensació del plus per Horari Laboral Singular en els casos de retribució fixa bruta anual superior a 50.000 € i reducció de 4.000 € a 1.500 € en la resta.
 • Eliminació del plus de càrrec i responsabilitat de 2025 €.
 • Eliminació de la progressivitat en la pèrdua del plus HLS i de l’acceleració de carrera.
 • Modificació del sistema de compensació per menjars. Només targeta restaurant supeditant la seva utilització al descans en la jornada partida.
 • Adscripció forçosa en cas de vacants amb plantilla excedentària en un radi de 75 quilòmetres.
Més mesures de Flexibilitat i Estalvi de Costos:
 • Flexibilitzar el sistema de Classificació d’Oficines.
 • Xarxa Rural:
 • Redefinir el concepte de xarxa rural a oficines de 4 o menys treballadors en poblacions de menys de 10.000 habitants.
 • Eliminació de l’obligació de mantenir la funció de Subdirector en xarxa rural
 • Exclusió del sistema de classificació d’oficines
 • Eliminació de contingents d’oficines S1 i S2 i Finestreta, flexibilitzar les seves característiques (tipologia núm. de clients) i eliminar restriccions per a participar en campanyes.
 • Regular Ofibus en horari general i Singular.
 • Unificació de la carrera de Gestors a l’actual de GC I
 • Eliminació del compromís de cobertura de vacances i baixes, és a dir, carregar-se l’acord de cobertura de baixes i absències signat el passat 24 de gener de 2020.
 • Eliminació del complement Ajuda per Fills. Als empleats actuals es mantindria com a complement personal.
 • Reducció de la Millora Salarial Caixa en 3.000 € per als nivells I a III i de 1.500 € en els nivells IV a XII. Als empleats actuals es mantindria com a complement personal.
 • Eliminació de les pagues especials de defunció de familiars, natalitat i e5/35 anys.
Mesures de racionalització de la previsió social complementària (Pla Pensions Empleats)
 • Revaloració de les prestacions definides causades a un 0.20% anual a partir de l’1 de gener de 2022.
 • Modificació d’aportacions de jubilació:
 • Fixar l’aportació en un 4% (3% l’empresa i un 1% empleat) a partir d’1 de gener de 2022. Es mantenen els percentatges actuals reconeguts a títol individual o col·lectiu.
 • Prestacions de riscos:
 • Transformació a un model de prestació en forma de capitals amb un topall de 100.000 € de salari pensionable.

#LaForçad’AvançarJunts

About The Author

Ivan Argüelles Álvarez

Secretari d'Acció Sindical d'UGT CaixaBank. "Vaig entrar a CaixaBank el febrer de 2002. Sóc pare de dues nenes i un nen. La meva passió: la meva família i el Tai-Jitsu.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès