Campanya Renda 2020

Campanya Renda 2020
Demà dimecres dia 7, s’inicia el termini de presentació per internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2020. T’informem de com obtenir el certificat de retencions, les dates clau, els aspectes a tenir en compte i les novetats.
Ja està disponible, a través del Portal de l’Empleat, el certificat d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’exercici 2020, el qual inclou els justificants dels imports imputats en concepte de retribució en espècie (en el mateix document, 2a pàgina).
COM OBTENIR EL CERTIFICAT DE RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE?

Accés al portal

Per als empleats i empleades en actiu (amb accés al Portal de l’Empleat):

 • PeopleNow > El meu portal > Portal de l’Empleat > Certificat IRPF
 • PeopleNow > El meu portal > Portal de l’Empleat > La meva informació > Compensació > Certificat de Retencions i Ingressos a compte
 • Persones > El meu portal (Emprat/Mánager)> La meva informació > Compensació > Certificat de Retencions i Ingressos a compte

 

Col·lectiu Bankia:

 • Intranet > Autoservei > Gestor Personal > Gestor de certificats > Certificat de Retencions i Ingressos a compte

Sense accés al portal

Per als empleats i empleades sense accés la portal (maternitat, IT,…), i aquelles desvinculades, en excedència o que hagin causat baixa en l’entitat:

 • Se’ls enviarà el certificat al domicili particular.
 • Sol·licitar-ho a través de la DT corresponent.

 

Si procedeixes de Bankia:

 • 91-7911646
 • rrhhlp@bankia.com
Dates clau
Dimecres, 7 d'abril
Inici campanya de la Renda, amb presentació per internet de les declaracions de l'IRPF.
Dimarts, 4 de maig
A partir d'aquest dia és possible demanar cita prèvia per ser atès de forma telefònica.
Dijous, 27 de maig
A partir d'aquest moment és possible sol·licitar cita per a fer la declaració de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària.
Dimecres, 2 de juny
Comença la campanya de la declaració de la renda de forma presencial.
Divendres, 25 de juny
Finalitza el termini de les declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària.
Dimecres, 30 de juny
Fi de la campanya de la Renda.
Dimecres, 22 de setembre
Darrer dia per domiciliar el segon termini en cas d'haver optat pel fraccionament del pagament i domiciliant el primer termini
Divendres, 5 de novembre
Darrer dia per fer l'ingrés del segon termini en cas d'haver fraccionat el pagament, i amb càrrec al compte en cas d'haver-ho domiciliat, corresponent al 40% del resultat a ingressar de la declaració.
Dates clau
Dimecres, 7 d'abril
Inici campanya de la Renda, amb presentació per internet de les declaracions de l'IRPF.
Dimarts, 4 de maig
A partir d'aquest dia és possible demanar cita prèvia per ser atès de forma telefònica.
Dijous, 27 de maig
A partir d'aquest moment és possible sol·licitar cita per a fer la declaració de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària.
Dimecres, 2 de juny
Comença la campanya de la declaració de la renda de forma presencial.
Divendres, 25 de juny
Finalitza el termini de les declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària.
Dimecres, 30 de juny
Fi de la campanya de la Renda.
Dimecres, 22 de setembre
Darrer dia per domiciliar el segon termini en cas d'haver optat pel fraccionament del pagament i domiciliant el primer termini
Divendres, 5 de novembre
Darrer dia per fer l'ingrés del segon termini en cas d'haver fraccionat el pagament, i amb càrrec al compte en cas d'haver-ho domiciliat, corresponent al 40% del resultat a ingressar de la declaració.
ÉS IMPORTANT REVISAR L’ESBORRANY I LES DADES FISCALS
 
L’esborrany no és una declaració completa, sinó la interpretació que Hisenda fa amb les dades que disposa. Per tant, i atès que aquestes dades no tenen perquè ser correctes ni estar completes, és convenient que no confirmis el teu esborrany sense fer diverses comprovacions:

 1. Dades personals: data de naixement, domicili, situació familiar, fills, … Recorda que Hisenda té en compte la situació a 31 de desembre de 2020.
 2. Grau de discapacitat informat: En funció del grau, s’incrementa el mínim personal i familiar (que no se sotmet a tributació) entre 3.000 i 12.000 euros.
 3. Dades econòmiques: han de concordar amb els facilitats per les entitats pagadores, les generadores de rendes de l’estalvi (bancs i societats) i les aportades per donacions.
 4. Informació d’immobles i referències cadastrals.
 5. Quotes sindicals: Cal incorporar-les i són una despesa deduïble dels Rendiments del Treball.
 6. Deduccions per aportacions a plans de pensions.
 7. Deducció per lloguer d’habitatge habitual:si es té dret a ella (els lloguers signats abans de l’1 de gener de 2015 i amb una base imposable inferior a 24.1047,20 €). En l’esborrany per defecte no s’inclouen els imports corresponents al lloguer pel que cal introduir aquesta deducció manualment.
 8. Deducció per inversió en habitatge habitual:si es té dret a ella, cal assenyalar el préstec o préstecs corresponents. A més haurem d’incorporar com a major imputació d’interessos la retribució en espècie si algun d’ells és en condicions d’empleat, així com les assegurances obligatòries.
 9. Deduccions per maternitat, descendents o ascendents amb discapacitat, o per família nombrosa:Les mares de menors de 3 anys tenen dret a una deducció per maternitat de 1.200 euros que poden cobrar de forma anticipada, en defecte d’això, caldrà incloure en la casella 611 l’import que li correspon.
 10. Deducció de despeses de guarderia per a mares treballadores: Revisa l’epígraf “Despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats” del teu esborrany, i verifica els mesos que Hisenda aquesta tenint en compte per a calcular la deducció així com les despeses anuals que has pagat.
 11. Pensions compensatòries: En cas que hagis pagats algun tipus de pensió compensatòria pels teus fills/as o a la teva exparella o pagues una pensió d’aliments.
 12. Deduccions autonòmiques: Hisenda no inclou per defecte cap de les deduccions autonòmiques a les quals podries tenir dret (per lloguer d’habitatge, de naixement, despeses escolars, …)
CAL TENIR EN COMPTE:
Prestació per IT
En el certificat d’ingressos i retencions consten desglossats els imports percebuts, si escau, en concepte de prestació derivades de la incapacitat temporal.

La suma de les quantitats “retribucions dineràries” i “prestacions derivades de la IT” és la quantitat que s’ha d’informar com a “import íntegre satisfet” en la declaració de la renda.

Nova Incorporació
Els empleats i empleades de nova contractació (incorporats a partir de l’1 de gener de 2018) que estant inscrits com a aturats en l’oficina d’ocupació, acceptessin un lloc de treball en un municipi diferent al de la seva residència habitual i que aquesta acceptació suposés el trasllat de la seva residència habitual a un nou municipi, incrementaran en 2.000 euros anuals la quantia de despeses fiscalment deduïbles del període impositiu en el qual es produeixi el canvi de residència i en el següent.

S’ha de sol·licitar l’increment que correspongui directament en la declaració.

Vàries Regions Fiscals
Els empleats i empleades que hagin prestat serveis en més d’una regió fiscal durant l’any 2020, tindran un certificat d’ingressos i retencions per a cada regió fiscal, que recull les retribucions i les retencions corresponents al període treballat en cadascuna d’elles.

Cal revisar si estan imputats les dades de totes les regions i incorporar-les en cas contrari.

FISCALITAT VENDA D’ACCIONS DE CBK DE 2007 I 2011
Per a aquells empleats/des que van rebre 200 accions gratuïtes de CaixaBank el 15-10-2007 i/o 500 accions gratuïtes de CaixaBank el 15-07-2011, aquestes ja no estan subjectes a retribució en espècie en haver passat més de 3 anys sense haver-les venut.

En efectuar la venda d’aquestes accions ha de declarar-se el corresponent guany o pèrdua patrimonial en la declaració d’IRPF; per a això el valor d’adquisició que es considera de les 200 accions primeres  és de 5,25€ per acció i el de les 500 segones és de 4,237€ per acció, preu corresponent al tancament del 15 de juliol de 2011 (data que figura en l’expedient de valors).

Exempció per reinversió

Els guanys patrimonials obtinguts en la transmissió de l’habitatge habitual poden resultar exempts quan l’import total obtingut per la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’un altre habitatge habitual o en la rehabilitació d’aquell que vagi a tenir tal caràcter.

Quan per a adquirir l’habitatge habitual transmès s’hagués utilitzat finançament aliè, es considerarà com a import total obtingut en la transmissió, el valor de transmissió menys el principal del préstec pendent d’amortitzar.

En el cas que l’import de la reinversió fos inferior al total obtingut en l’alienació, solament s’exclourà de gravamen la part proporcional del guany patrimonial que correspongui a la quantitat efectivament reinvertida.

Excessos - pla de pensions
El límit màxim de reducció per aportacions (del promotor, la imputació de la pòlissa de riscos, i les aportacions a plans de pensions individuals) consistirà en el 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques de l’exercici, i com a màxim 8.000€.

Els excessos d’aportació que no haguessin pogut ser objecte de reducció en la base imposable per insuficiència de la mateixa o per aplicació del límit percentual del 30%, podran ser compensats en els 5 exercicis següents.

Important: en cap cas podran ser objecte de reducció els excessos que es produeixin sobre els límits màxims previstos per a les aportacions anuals. Tals excessos podran ser retirats abans del 30 de juny de l’any següent a l’aportació sense sanció.

Despeses de Guarderia
L’import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 euros addicionals en cas d’haver satisfet despeses de custòdia del fill/a menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

S’ha de sol·licitar l’increment que correspongui directament en la declaració.

first
Deduccions per Donatius

Amb efectes d’1 de gener de 2020 s’eleven en 5 punts percentuals els percentatges de deducció:

Tributació de Premis
Estaran exempts per a l’exercici 2020 els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros.
Arrendament d'immobles
 • Es redueix en els exercicis 2020 i 2021 de sis a tres mesos el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament i puguin deduir-se dels rendiments íntegres del capital immobiliari.
 • Es facilita el calculo de l’amortització deduïble de l’immoble, mitjançant la incorporació automàtica de les amortitzacions dels immobles informades en la declaració de l’exercici anterior.
IPREM, Interès legal, Salari Mig Anual
 • L’import de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a 2020 es manté en 7.519,59 euros.
 • L’interès legal dels diners en l’exercici 2020 s’ha fixat en el 3 per 100,en prorrogar-se els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
 • El salari mig anual del conjunt dels declarants de l’IRPF es manté en 22.100 euros per a l’exercici 2020.
first
Deduccions per Donatius
Tributació de Premis
Estaran exempts per a l’exercici 2020 els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros.
Arrendament d'immobles
 • Es redueix en els exercicis 2020 i 2021 de sis a tres mesos el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament i puguin deduir-se dels rendiments íntegres del capital immobiliari.
 • Es facilita el càlcul de l’amortització deduïble de l’immoble, mitjançant la incorporació automàtica de les amortitzacions dels immobles informades en la declaració de l’exercici anterior.
IPREM, Interès legal, Salari Mig Anual
 • L’import de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a 2020 es manté en 7.519,59 euros.
 • L’interès legal dels diners en l’exercici 2020 s’ha fixat en el 3 per 100,en prorrogar-se els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.
 • El salari mig anual del conjunt dels declarants de l’IRPF es manté en 22.100 euros per a l’exercici 2020.

#LaForçad’AvançarJunts

About The Author

Ivan Argüelles Álvarez

Secretari d'Acció Sindical d'UGT CaixaBank. "Vaig entrar a CaixaBank el febrer de 2002. Sóc pare de dues nenes i un nen. La meva passió: la meva família i el Tai-Jitsu.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès