Classificació d’oficines 2021

Classificació d’oficines 2021
A Finals de Setmana es Farà Pública la Classificació d’Oficines que Operarà a partir del Pròxim Mes de Gener.
A 31 d’octubre, amb les magnituds dels dotze mesos anteriors, s’efectua la valoració de les oficines de CaixaBank amb la finalitat de determinar la seva categoria i, per tant, el nivell professional mínim a ostentar dels seus càrrecs i els complements salarials vinculats a aquesta.

Els efectes econòmics de les variacions retributives derivades de la classificació d’oficines seran a partir de l’1 de gener de 2021, per la qual cosa en la nòmina de gener ja es veuran reflectides aquestes variacions, però no en la bestreta del dia 14, perquè aquest es calcula respecte a la nòmina del mes de desembre.

Efectes de la variació en la categoria de l’oficina:
La classificació anual d’oficines es regeix per l’acord laboral de juliol de 2005, en el qual s’estableixen 12 categories, així com el percentatge d’oficines adscrites a cada categoria sobre el total d’oficines classificades.

A conseqüència de la classificació poden donar-se les següents situacions en la categoria de l’oficina:

!
Ascendeix

Director/a i sotsdirector/a de l’oficina meritaran la diferència salarial, entre el nivell que ostentin i el que correspongui a la nova classificació, en el “Complement Transitori de Classificació” durant el període de consolidació de la nova categoria, quedant condicionada la mateixa al fet que aquesta, almenys, es mantingui en la següent classificació.

L’import de les despeses de gestió i representació s’incrementa perquè es perceben sempre en la quantia corresponent a la nova classificació de l’oficina, atès que es tracten de complements salarials que no es consoliden i que estan vinculats a la categoria de l’oficina. En el cas dels sotsdirectors s’incrementarà si es canvia de lletra en la categoria (de E a D, etc.).

"
Descendeix
Es mantindrà, a títol estrictament personal, el nivell retributiu i plus funcional que tinguin consolidats els càrrecs afectats.

L’import de les despeses de gestió i representació es redueix perquè es perceben sempre en la quantia corresponent a la nova classificació de l’oficina, atès que es tracten de complements salarials que no es consoliden i que estan vinculats a la categoria de l’oficina. En el cas dels sotsdirectors es reduiran si es canvia de lletra en la categoria (de D a E, etc.).

a
Es manté
Director/a i sotsdirector/a mantenen el nivell retributiu i el plus funcional corresponent, i en cas d’haver estat en període de consolidació deixaran de percebre el Complement Transitori de Classificació i consolidaran el nivell retributiu i el plus funcional.

Es mantenen l’import de les despeses de gestió i representació perquè es perceben sempre en la quantia corresponent a la classificació de l’oficina, atès que es tracten de complements salarials que no es consoliden i que estan vinculats a la categoria de l’oficina.

Derivat de la classificació poden donar-se diferents escenaris respecte de la consolidació de la categoria de l’oficina:

Una oficina consolidarà si és capaç de mantenir, almenys, el mateix nivell al qual va ascendir en l’anterior classificació.

No consolida la categoria

Consolida la categoria de l’any 2020, quedant pendent que pugui consolidar la nova categoria si a l’any següent aconsegueix mantenir la classificació.

En el cas que l’oficina hagués pujat diverses categories en l’anterior procés de classificació d’oficines i en aquest descendeixi alguna categoria, llavors es produeix una consolidació parcial, és a dir, consolidarà el nivell al qual descendeix.

Nivells Mínims dels càrrecs de l'oficina
Accedeix a les pestanyes corresponents per a veure els nivells mínims de cada càrrec sobre la base de la categoria de l’oficina:

DirectoresSubdirectoresGCII 2º Responsable
Despeses de Gestió i Representació
És un plus amb naturalesa de bestreta per a atendre les despeses que es produeixin en ocasió de l’activitat per compte de la Institució, a percebre pels càrrecs de les oficines (director/a i sotsdirector/a), tenint caràcter de pensionable.

Les despeses de gestió i representació es percebran sempre en la quantia corresponent a la nova classificació de l’oficina, atès que es tracten de complements salarials que no es consoliden i que estan vinculats a la categoria de l’oficina.

Complement Transitori Classificació

Ho reporten el director/a i el sotsdirector/a fins a la consolidació de la nova categoria de l’oficina, sent la seva quantia equivalent a la diferència positiva entre la retribució que correspon d’acord amb la nova classificació de l’oficina i la que percep.

Aquest complement s’abonarà en 12 pagaments i serà pensionable, no revalorable, absorbible per canvis ascendents de nivell i reversible, en cas de deixar la funció o consolidar-la.

En el cas d’un director/a o sotsdirector/a d’oficina integrada que estigués en període de consolidació a conseqüència de la classificació d’oficines, el complement transitori de classificació es transformés en un plus de mercat absorbible i compensable per tots els conceptes, sense que sigui pensionable ni revalorable.

Els GCII 2n Responsable de les oficines D en període de consolidació, ostentaran com a mínim el nivell IX, i percebran en el “Complement Transitori de Classificació” la diferència entre el seu nivell actual i el nivell V. En cas de consolidació, adquiriran el càrrec de sotsdirector abandonant la carrera de GCII, consolidant el nivell V personalment i deixant de percebre el complement transitori.

Plus Funcional
Tots els càrrecs de direcció o sotsdirecció d’una oficina, la categoria de la qual comporti el cobrament del plus funcional i no ostentin un nivell superior al mínim establert per a aquest càrrec, cobraran l’import corresponent del plus funcional, sent aquest pensionable i absorbible només per canvi ascendent de nivell, i computa per al càlcul de l’ajuda per fills, dels triennis i de les pagues especials, per al càlcul de la diferència que pugui donar lloc en cada cas al complement transitori classificació. i també per al càlcul de la capacitat creditícia.

Tant el nivell com el plus funcional que es tinguin consolidats no es veuran afectats en els supòsits de descens de classificació de l’oficina.

Gratificació d'apoderament GCII 2on Responsable
Els empleats GC II amb signatura reconeguda com a segon responsable de les oficines E i F, percebran, segons els casos, una gratificació d’apoderament:

  • Els empleats GC II amb nivell salarial inferior a IX, i que tinguin signatura reconeguda com 2on Responsable de les oficines E.
  • Els empleats GC II amb nivell salarial inferior a X i que tinguin signatura reconeguda com a 2on responsable de les oficines F.
Com cada any, una vegada l’empresa ens aporti les dades, posarem a la teva disposició el resultat detallat per oficines, DANs i DTs de la classificació del 2021.
#UnitsGuanyemTots

About The Author

Ivan Argüelles Álvarez

Secretari d'Acció Sindical d'UGT CaixaBank. "Vaig entrar a CaixaBank el febrer de 2002. Sóc pare de dues nenes i un nen. La meva passió: la meva família i el Tai-Jitsu.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.