FAQ’s Vacances

FAQ’s Vacances
Quants dies tenim de vacances?

Tenim 25 dies hàbils de vacances més 1 dia en el cas d’aquells empleats que el seu centre de treball no s’efectuï la reducció de jornada durant la setmana de festes locals.

 

Quin és el període hàbil pel seu gaudi?

Les vacances poden sol·licitar-se durant tot l’any  i el període hàbil pel seu gaudi és el comprès entre l’1 de gener i el 31 de gener de l’any següent.

I en cas de baixa (maternitat / paternitat, incapacitat transitòria)?

Es podran gaudir a continuació de la suspensió del contracte de treball per naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment o lactància (acumulada), fins i tot si es produeix canvi d’any, les vacances pendents de gaudir i sempre a elecció de l’empleat/da.

Quan coincideixi el període de vacances amb la resta de situacions d’incapacitat temporal (per contingències comunes o professionals), es podràn gaudir un cop finalitzi la incapacitat, sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos des de la fi de l’any en què s’hagin originat.

Es poden fraccionar ?

Sí. Al protocol de conciliació s’estableix la possibilitat de fraccionar les vacances fins a en tres períodes.

Aquest any 2020, i com a mesura excepcional per facilitar la conciliació, arran de la situació derivada de la COVID-19, el gaudi de les vacances no quedarà limitat a aquests tres períodes.

He de gastar les meves vacances si vull acollir-me a alguna de les mesures excepcionals establertes per la COVID-19 que ha determinat l'entitat?

Tot i que l’entitat ha condicionat al fet de tenir esgotades les vacances per poder acollir-se a les mesures excepcionals de conciliació (permís retribuït recuperable; excedència especial; permís no retribuït 2020), aquestes únicament es corresponen amb les vacances meritades fins a la data de sol·licitud d’aquestes mesures i no amb el total de vacances anuals.

Com es trien els torns de les vacances?

Per nivell professional, i si hi ha coincidència de nivell professional, prima aquell què tingui major antiguitat a l’entitat.

Empleats de nova incorporació

Per a un empleat que ha entrat durant el present any, en base als 25 dies laborables que corresponen per tot l’any treballat, s’ha de calcular la part proporcional que correspon pels dies que es treballin fins a final d’any. En cas de resultar una fracció de dia, s’arrodoneix a l’alça.

El dia de lliure disposició s’aplica íntegrament.

Exemple: inici de contracte 20 de març.

25 x (287/365) = 19,65 = 20 dies + 1 dia de lliure disposició.

Dia de lliure disposició

Un dia a l’any.

Es correspon amb un permís retribuït, i no és necessària l’autorització prèvia ni la justificació pel seu gaudi. Únicament és necessari l’avís previ per part de l’empleat.

Regulat en l’art. 37.1 del conveni col·lectiu i està consolidat des de l’any 2013.

En acords laborals interns vinculats amb horaris singulars es regulen dies de lliure disposició addicionals, com en el cas de les oficines store i centres In-Touch, que compten amb quatre dies de lliure disposició addicionals al del conveni.

PREFERÈNCIES EN L'ELECCIÓ

Responsabilitats familiars

Preferència perquè les seves vacances coincideixin amb els períodes de vacances escolars. No implica l’elecció d’un torn determinat sinó, únicament, que les seves vacances es gaudeixin dins dels límits del període de vacances escolars.

Es considera que l’empleat té responsabilitats familiars quan tingui a càrrec seu algun menor en edat d’escolarització obligatòria (fins als 16 anys).

Divorci o separació

En cas de tenir les assignades, per sentència o conveni regulador de divorci o separació, les dates de vacances per a la cura de fills o filles menors de 12 anys, tindrà prioritat en l’elecció d’almenys dues setmanes de les quals tingui al menor a càrrec seu.

Fill/a amb discapacitat

En el supòsit de fill/a a càrrec amb discapacitat i que acudeixi a centres escolars especialitzats, tindrà prioritat en l’elecció de com a mínim deu dies hàbils en el període que aquests centres estiguin tancats.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès