Select Page

Nous Límits en Formació

Nous Límits en Formació

Els Nous Límits assolits en matèria de Formació suposen un gran pas per a establir restriccions a la sobrecàrrega de treball actual.

 

RECORDA:

Formació Obligatoria:

És aquella que ve exigida o emparada per un regulador o per un compliment legal. Recorda que la formació obligatòria i la formació legalment exigible per a l’acompliment del lloc de treball es considera temps de treball efectiu.

Coneix amb detall els nous límits, criteris i premisses per a la programació de cursos que s’han establert:

Limitació 10 hores mensuals

Es limita a un màxim de 10 hores per mes natural i persona la càrrega lectiva de:

  • formació virtual obligatòria de curta durada (cursos de menys de 5 hores)
  • formació obligatòria en format presencial, ‘presencial en remot’ o sincrona (webinar)
  • formació obligatòria contínua exigida pels reguladors (IDD, MIFID, LCI, …)
  • formació recomanada vinculada a incentius.

En cas que la programació d’un nou curs no previst inicialment suposi superar la càrrega lectiva mensual indicada, es podrà modificar el termini establert per a les accions formatives en curs.

Més descans

En els períodes compresos entre el 15 de juliol i el 31 d’agost i entre el 15 de desembre i el 6 de gener no es podran convocar nous cursos de formació.

Més informació

En les convocatòries de cursos de formació es detallarà:

  • nom del curs
  • caràcter voluntari o obligatori
  • si és normatiu
  • càrrega lectiva
  • si computa per a prima
  • data d’inici i finalització.

A l’aula de formació s’identificaran les accions formatives que computen per a primes.

En la fitxa de l’empleat o empleada o un altre sistema que pugui definir-se en el seu moment per l’entitat, es visualitzaran les hores de formació efectives de cada curs.

Manteniment aula de continuïtat

Es mantindrà el sistema d’Aula de continuïtat, que permet la realització del curs una vegada finalitzat el termini establert per a aquest, fins a la finalització de l’any natural. També es podrà oferir la possibilitat de tornar a realitzar un curs de postgrau en una nova edició en aquells casos que no s’hagi superat el mateix.

Evitar el solapament cursos llarga durada i cursos de postgrau

En la pròpia convocatòria es podrà sol·licitar la desconvocatoria d’un dels cursos per a la seva realització posterior i evitar així el solapament de dues formacions de llarga durada.

Absències de llarga durada

Per a les persones que es reincorporen després d’una absència de llarga durada es procurarà definir la planificació de la formació pendent identificant la prioritat de les accions formatives a realitzar, ampliant si escau, l’àmbit temporal de l’aula de continuïtat.

A més a més

1.- Convalidacions: s’estudiarà la possible convalidació dels cursos de formació inicial normativa en funció dels requeriments del regulador corresponent.

2.- Exàmens virtuals: S’estudiarà la possibilitat de realitzar els exàmens de manera virtual sempre que la universitat i l’òrgan regulador admetin aquesta opció.

El nostre mecanisme de control:

Hem aconseguit un compromís d’informació amb periodicitat bimensual en l’àmbit de la comissió de formació.

L’entitat ens informarà de la planificació de formació prevista, així com dels canvis que es puguin produir sobre la mateixa, amb indicació del nom del curs, col·lectiu al qual va dirigit, dates d’inici i fi, si computa per a prima i el seu caràcter obligatori, normatiu o voluntari. A més a més, s’informarà de la càrrega lectiva de cada curs i les possibilitats de convalidació.

#AMBLANOSTRAPLANTILLA

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès