Per Viure Hem de Desconnectar

Per Viure Hem de Desconnectar

Des del passat 24 d’abril són exigibles l’aplicació de les mesures establertes en l’Acord de Desconnexió Digital i Ús Eficient del Temps de Treball a CaixaBank, i no hi ha excusa que valgui per al seu estricte compliment.

Què és el dret a la desconnexió digital?

Limitació de l’ús de les tecnologies de la comunicació per garantir, fora del temps de treball, el respecte al nostre temps de descans, permisos i vacances, així com el respecte a la nostra intimitat personal i familiar.

Entre altres, i tret que hi hagi urgència justificada, tenim dret a:

 • No respondre a cap comunicació una vegada finalitzat el nostre horari laboral.
 • No rebre comunicacions des de les 19.00 fins a les 8.00 hores del dia laborable següent, ni durant els caps de setmana o festius.
 • No ser convocats a reunions que finalitzin més enllà de les 18.30 hores.
 • A la desconnexió digital durant el període que durin les nostres vacances, dies d’assumptes propis, caps de setmana, reduccions de jornada en setmana de festa major, així com els permisos, incapacitats, reduccions de jornada i excedències

Què més regula l’acord de Desconnexió Digital?

S’evitarà, sempre que sigui possible, l‘ús  dels mitjans informàtics i tecnològics que ha posat l’Entitat a disposició de la plantilla fora de la jornada estipulada.

Convocatòria i assistència a reunions i/o cursos de formació
 • Les reunions per a qualsevol activitat es convocaran dins dels límits de l’horari laboral de cada persona.
 • Si per causes justificades, les mateixes s’han de realitzar fora d’aquesta jornada ordinària, l’assistència i els desplaçaments necessaris seran considerats temps efectiu de treball a l’efecte del registre de jornada.
Limitacions a convocatòries que s'allarguin més enllà de la jornada laboral
 • Tret de l’existència d’urgència justificada, no es convocaran reunions que finalitzin més enllà de les 18.30 hores.
 • Aquestes activitats (reunions, tallers, cursos i tot tipus de convocatòria presencials o no) hauran de convocar-se per escrit, amb indicació expressa de la voluntarietat de la mateixa i amb caràcter general, amb una antelació mínima de 48 hores, amb indicació de qui la convoca, intervinents, lloc de celebració, hora d’inici i hora de finalització, que hauran de ser adequades segons els desplaçaments que hagin de produir-se.
 • L’únic canal per a la convocatòria serà a través del sistema de reunions del calendari de Microsoft Outlook, o aquella eina informàtica que pugui implementar CaixaBank a aquest efecte.
 • Aquest tipus de convocatòries fora de l’horari general de CaixaBank, no podran realitzar-se mai:
  – En dies no laborables ni en festius
  – En vígilies de dies no laborals ni festius.
  – Durant el mes d’agost.
  – Durant els dies de jornades reduïdes per festa major.
  – Durant els dijous tarda no laborables regulats en el conveni col·lectiu.
Bones pràctiques per Aconseguir reunions eficients
 • Es reduirà el nombre de reunions tot el que sigui possible i es minimitzaran els desplaçaments.
 • Les reunions hauran de començar i finalitzar en les hores convingudes.
 • Es procurarà que les reunions no s’estenguin més enllà d’1 hora.
 • Es procurarà que les convocatòries incloguin a les persones treballadores que siguin estrictament necessàries per complir amb el propòsit de la reunió, evitant duplicitats quan puguin produir-se per substitució d’algun assistent.
 • Quan sigui necessari, es facilitarà la documentació que vagi a ser tractada en la reunió, amb la finalitat que es puguin visualitzar prèviament els temes a tractar i les reunions no es dilatin més del necessari.
 • S’evitarà convocar a la mateixa persona pels mateixos continguts i repetir idèntics continguts en diferents reunions.
 • Es tindran en consideració les particularitats de jornada que apliquin a cadascuna de les persones participants. Especialment, s’evitarà l’enviament de convocatòries a reunions que tinguessin lloc fora de l’horari laboral d’una persona amb reducció de la seva jornada per motius de conciliació familiar.
Mànagers i Responsables

Les persones que ocupin llocs de responsabilitat i tinguin un equip de persones al seu càrrec, hauran de tenir en compte especialment les polítiques de desconnexió digital i abstenir-se de donar directrius de treball per qualsevol mitjà fora de les franges horàries establertes en el protocol de Desconnexió.

Exclusions: Urgència Justificada
 • No seran aplicable les mesures que garanteixen el dret a la desconnexió digital en casos d’urgència justificada: aquells que puguin suposar un greu risc cap a les persones o un potencial perjudici empresarial cap al negoci, la resolució del qual requereixi respostes o mesures immediates.
 • En el cas que derivat d’aquests supòsits, CaixaBank requereixi una resposta de la persona treballadora, contactarà amb ella, preferiblement per telèfon, per a comunicar-li la situació d’urgència que motiva aquesta situació.
 • En aquests supòsits, les comunicacions seran preferiblement pel telèfon corporatiu i en cas de realitzar-se per correu electrònic, haurà de portar la marca de “prioritat alta”.

Contacta amb el teu delegat de la UGT davant incompliments o incidències en la correcta aplicació del protocol de desconnexió. T’ajudarem en la seva gestió i defensarem el teu dret a la desconnexió digital efectiva.

#AMBLANOSTRAPLANTILLA

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès