PROCEDIMENTS SITUACIÓ EXCEPCIONAL CORONAVIRUS. (actualizats amb les darreres mesures 04-05)

PROCEDIMENTS SITUACIÓ EXCEPCIONAL CORONAVIRUS. (actualizats amb les darreres mesures 04-05)

A) EMPLEAT O EMPLEADA QUE NECESSITI MESURES DE FLEXIBILITAT DAVANT AQUESTA SITUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:

 

 1. Es podran autoritzar permisos de caràcter recuperable per atendre situacions particulars justificades que impossibilitin l’assistència al centre.
 2. Haurà de dirigir-se a RRHH de la seva DT amb còpia al seu mànager per la seva autorització.
 3. En cas de ser autoritzat, ha de marcar al portal de l’empleat l’absència indicant l’opció C-19 permís retribuït recuperable o C-19 teletreball per raons organitzatives, si li han autoritzat.
 4. En cas de teletreball o flexibilitat horària, podrà registrar la jornada habitual en l’aplicació de registre horari, si bé mentre duri la situació d’alerta per l’epidèmia de coronavirus, se suspèn l’obligació de registrar de forma diària la jornada efectivament realitzada. Si s’opta per no fer el registre, el sistema generarà per defecte la jornada diària teòrica.
 5. Si a l’hora d’exercir aquesta opció tens algun problema, o se’t denega algun d’aquests permisos o teletreball sense motiu organitzatiu aparent, no dubtis a acudir al teu delegat de la UGT de confiança.

 

B) EMPLEAT O EMPLEADA DE RISC O QUE CONVISQUI AMB UN FAMILIAR DE RISC:

 

 1. Les persones que pertanyen a algun dels grups de població més vulnerable davant el coronavirus (COVID19), o convisquin amb elles, com són les majors de 60 anys, les que pateixen hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer i immunodeficiències, les embarassades i les dones en període de lactància, s’hauran de quedar a casa i fer l’opció de teletreball, sempre que sigui tècnicament possible.
 2. Les noves sol·licituds, a partir del dimecres 18 de març, s’hauran d’enviar per correu electrònic a caixaquironprevencion@quironprevencion.com posant en assumpte CAIXABANK-COMUNICACIÓ PES – COVID-19, i relacionar la següent informació:
 • Data,
 • Nombre del centre al què està adscrita la persona,
 • Nom de la persona,
 • Nombre de matrícula,
 • NIF,
 • Descripció de la patologia diagnosticada i / o medicació actual.

Per qüestions de LOPD, és imprescindible emplenar el formulari d’aquest enllaç i remetre’l  com arxiu adjunt.

 1. Un cop aprovada aquesta situació, se li registrarà de forma centralitzada per RRHH la situació C-19 teletreball, patologia de risc, sense que la persona afectada hagi de registrar res al portal de l’empleat.
 2. En cas de teletreball, podrà registrar la jornada habitual en l’aplicació de registre horari, si bé mentre duri la situació d’alerta per l’epidèmia de coronavirus, se suspèn l’obligació de registrar de forma diària la jornada efectivament realitzada. Si s’opta per no fer el registre, el sistema generarà per defecte la jornada diària teòrica.

5. Si a l’hora d’exercir aquesta opció tens algun problema no dubtis a contactar al teu delegat de la UGT de confiança.

 

C) EMPLEAT O EMPLEADA AMB SIMPTOMATOLOGIA DE COVID-19, FINS I TOT SENSE DIAGNÒSTIC

 

 1. Si té símptomes, és important que romangui aïllat i contacti telefònicament amb el número habilitat per la Generalitat de Catalunya (112, 061, …) o el seu centre de salut per obtenir un diagnòstic i, si escau, tramitar la baixa mèdica.
 2. Com a mesura de precaució, i sempre que així l’hi hagin recomanat les autoritats sanitàries, mentre no es descarti la infecció per Covid-19, i durant 14 dies, la persona romandrà en el seu domicili provisionalment en situació de quarantena preventiva.
 3. De conformitat amb el Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, els períodes d’aïllament per contagi, només als efectes per incapacitat temporal (IT), de les persones treballadores causat pel virus COVID 19, es consideren com a situació assimilada a l’accident de treball.
 4. Mentre no disposi del seu diagnòstic, haurà de registrar al portal de l’empleat seu absentisme indicant (C-19) quarantena simptomatologia, seguint la ruta: “Persones> Portal Empleat> El meu Informació> Vacances, permisos i absències> Nova Absència> selecciona l’absència> Informar el període i prémer enviar”.En el supòsit de tenir algun altre absentisme vigent, abans d’entrar la nova situació, haurà de modificar la data fi de l’absentisme vigent. En aquest cas, i des del mateix apartat de “vacances, permisos i absències”, a la part dreta de la pantalla a l’apartat “propers permisos i absències”, haurà de seleccionar l’absentisme vigent, “edita” l’absència i modificar la data fi i prémer “enviar”.Aquesta gestió d’absentismes també pot ser realitzada des del telèfon mòbil corporatiu, a través de l’APP SuccessFactors, a l’apartat “temps lliure” (time off, segons idioma). 
 5. Si ha estat diagnosticat de COVID-19 (mitjançant test o per simptomatologia sense test) s’haurà de tramitar la baixa mèdica. A aquest efecte, haurà de contactar telefònicament amb el seu centre de salut.
 6. Haurà d’enviar correu electrònic a la direcció de RRHH del seu àmbit informant dels punts següents:
 • Nom i cognoms.
 • Nombre d’empleat.
 • DNI
 • Situació detectada distingint entre els següents tipus:
 • (C-19) diagnosticat, amb test.
 • (C-19) diagnosticat, sense test.
 • Organisme públic que t’ha confirmat la situació.
 • Canal pel qual li han comunicat la situació.
 • Dia i hora en què li han comunicat la situació.
 • Centres de treball en què ha prestat serveis de forma presencial en els 7 dies anteriors al seu diagnòstic, per tal de salvaguardar a més de la seva pròpia salut, la dels altres treballadors que hagin estat en contacte estret amb tu.
 1. Mentre tramiti el corresponent informe de baixa, no caldrà que registris cap absentisme, ja que serà la mateixa entitat qui ho faci, tipificant-ho amb un dels següents absentismes específicament creats a l’efecte:
 • (C-19) diagnosticat, amb test.
 • (C-19) diagnosticat, sense test.
 1. En aquest cas no serà compatible amb el teletreball doncs s’assimila a una IT.
 2. En el moment en què obtingui el corresponent informe de baixa mèdica, haurà d’enviar a través del portal de l’empleat (web o APP), tan aviat com sigui possible, i informar de l’emissió de l’informe de baixa a la direcció de RRHH i organització del seu àmbit.

Si no disposa de cap dels mitjans telemàtics anteriors, també podrà contactar amb la següent bústia de RRHH, adjuntant el comunicat de baixa mèdica: incidencias.partes.medicos.it@caixabank.com

Excepcionalment, si no pot accedir a cap dels mitjans informàtics especificats, haurà de contactar amb el seu mànager per informar de la incidència i situació.

10. Si a l’hora d’exercir aquesta opció tens algun problema no dubtis a contactar al teu delegat de la UGT de confiança.

 

D) EMPLEAT O EMPLEADA AMB DIAGNÒSTIC DE COVID-19

 

 1. Si ha estat diagnosticat de COVID-19 (mitjançant test o per simptomatologia sense test) s’haurà de tramitar la baixa mèdica. A aquest efecte, haurà de contactar telefònicament amb el seu centre de salut.
 2. Haurà d’enviar correu electrònic a la direcció de RRHH del seu àmbit informant dels punts següents:
 • Nom i cognoms.
 • Nombre d’empleat.
 • DNI
 • Situació detectada distingint entre els següents tipus:
 • (C-19) Diagnosticat, amb test.
 • (C-19) Diagnosticat, sense test.
 • Organisme públic que t’ha confirmat la situació.
 • Canal pel qual li han comunicat la situació.
 • Dia i hora en què li han comunicat la situació.
 • Centres de treball en què ha prestat serveis de forma presencial en els 7 dies anteriors al seu diagnòstic, per tal de salvaguardar a més de la seva pròpia salut, la dels altres treballadors que hagin estat en contacte estret amb tu.

3. Mentre tramiti el corresponent informe de baixa, no serà necessari que registri cap absentisme, ja que serà la mateixa entitat qui ho faci, tipificant-ho amb un dels següents absentismes específicament creats a l’efecte:

 • (C-19) diagnosticat, amb test.
 • (C-19) diagnosticat, sense test.
 1. En aquest cas no serà compatible amb el teletreball doncs s’assimila a una IT.
 2. En el moment en que obtingui el corresponent informe de baixa mèdica, haurà d’enviar a través del portal de l’empleat (web o APP), tan aviat com sigui possible, i informar de l’emissió de l’informe de baixa a la direcció de RRHH i organització del seu àmbit.

Si no disposa de cap dels mitjans telemàtics anteriors, també podrà contactar amb el següent bústia de RRHH, adjuntant el comunicat de baixa mèdica: incidencias.partes.medicos.it@caixabank.com

Excepcionalment, si no pot accedir a cap dels mitjans informàtics especificats, haurà de contactar amb el seu mànager per informar de la incidència i situació.

6. Si a l’hora d’exercir aquesta opció tens algun problema no dubtis a contactar al teu delegat de la UGT de confiança.

 

E) EMPLEAT O EMPLEADA SENSE SÍMPTOMES QUE HAGI ESTAT EN CONTACTE ESTRET I/O RECENT AMB CASOS DIAGNOSTICATS (AMB TEST O SENSE TEST) PER L’AUTORITAT SANITÀRIA (112/061 O CENTRE SALUT)

 

 1. Es reportarà el cas als serveis sanitaris mitjançant el telèfon habilitat per la Generalitat de Catalunya (112, 061, …).
 2. Si l’autoritat sanitària li prescriu que hagi de romandre en aïllament en el seu domicili en situació de quarantena preventiva, haurà d’enviar un correu electrònic a rrhh.certificado.baja.medica@caixabank.com amb còpia a la direcció de RRHH i organització de la seva àmbit, indicant les següents dades:
 • Nom i cognoms.
 • Nombre d’empleat.
 • DNI
 • Detalls del motiu de la recomanació mèdica (quan i on va tenir lloc el contacte estret).
 • Organisme públic que t’ha confirmat la situació.
 • Canal pel que t’ha comunicat la situació.
 • Dia i hora en què t’han comunicat la situació.
 • Durada de l’aïllament prescrit.
 • Si és del seu interès, adreça de correu electrònic particular on volgués rebre el certificat d’empresa que a continuació s’indica.

Amb aquesta auto declaració, l’empresa emetrà un certificat pel qual deixa constància que, d’acord amb la informació facilitada, i en aplicació del protocol de prevenció de riscos laborals i la recomanació de l’autoritat sanitària, romandrà en situació de quarantena preventiva durant el període d’aïllament prescrit.

 

 1. Haurà de tramitar la baixa mèdica. A aquest efecte, haurà de contactar telefònicament amb el seu centre de salut.
 2. Passarà a prestar els seus serveis en remot fins que tramiti la baixa mèdica, havent d’informar de l’absentisme presencial al portal de l’empleat, indicant (C19) teletreball, rec. aïllament autoritat sanitària, seguint la ruta: “Persones> Portal Empleat> El meu Informació> Vacances, permisos i absències> Nova Absència> selecciona l’absència> Informar el període i prémer enviar”.

 

En cas de tenir algun altre absentisme vigent, abans d’entrar la nova situació, haurà de modificar la data fi de l’absentisme vigent. En aquest cas, i des del mateix apartat de “vacances, permisos i absències”, a la part dreta de la pantalla a l’apartat “propers permisos i absències”, haurà de seleccionar l’absentisme vigent, “edita” l’absència i modificar la data fi i prémer “enviar”.

Aquesta gestió d’absentismes també pot ser realitzada des del telèfon mòbil corporatiu, a través de l’APP SuccessFactors, a l’apartat “temps lliure” (time off, segons idioma).

 1. De conformitat amb el Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, els períodes d’aïllament per contagi, només als efectes per incapacitat temporal (IT), de les persones treballadores causat pel virus COVID 19, es consideren com a situació assimilada a l’accident de treball.
 2. En el moment en què obtingui el corresponent informe de baixa mèdica, haurà d’enviar a través del portal de l’empleat (web o APP), tan aviat com sigui possible, i informar de l’emissió de l’informe de baixa a la direcció de RRHH i organització del seu àmbit.Si no disposa de cap dels mitjans telemàtics anteriors, també podrà contactar amb la següent bústia de RRHH, adjuntant el comunicat de baixa mèdica: incidencias.partes.medicos.it@caixabank.com. Excepcionalment, si no pot accedir a cap dels mitjans informàtics especificats, haurà de contactar amb el seu mànager per informar de la incidència i situació.
 3. En la mesura que l’emissió de l’informe de baixa mèdica determina la finalització de la prestació de serveis en remot, l’Entitat gestionarà, de forma centralitzada, la finalització de l’absentisme abans esmentat i actualitzarà la seva situació d’acord amb el comunicat de baixa mèdica rebut .
 4. Si a l’hora d’exercir aquesta opció tens algun problema no dubtis a contcatar al teu delegat de la UGT de confiança.

 

* CONTACTE ESTRET: Persona que hagi proporcionat cures a un cas probable o confirmat mentre el cas presentava símptomes (membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar); persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas probable o confirmat mentre el cas presentava símptomes, a una distància menor de 2 metres a menys durant 15 minuts (ex. convivents, visites), i / o passatgers en un mitjà de transport situats en un radi de dos seients al voltant d’un cas probable o confirmat mentre el cas presentava símptomes i la tripulació que hagi tingut contacte amb aquests casos

 

F) EMPLEAT O EMPLEADA D’UN CENTRE ON EXISTEIXI UN CAS DIAGNOSTICAT (AMB TEST O SENSE TEST) PER L’AUTORITAT SANITÀRIA (112/061 O CENTRE DE SALUT)

 

 1. Si s’ha detectat un cas de COVID-19 dins del seu perímetre de contacte estret laboral, es recomanarà el seu aïllament, tal com està indicat pel servei de prevenció de CaixaBank i per les autoritats sanitàries.
 2. Si no té símptomes, podrà continuar treballant en remot durant la quarantena i l’Entitat registrarà el seu absentisme presencial com (C-19) teletreball, positiu confirmat centre de treball, mentre tramita la baixa mèdica.
 3. De conformitat amb el Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, els períodes d’aïllament per contagi, només als efectes per incapacitat temporal (IT), de les persones treballadores causat pel virus COVID 19, es consideren com a situació assimilada a l’accident de treball.
 4. Haurà de tramitar la baixa mèdica. A aquest efecte, haurà de contactar telefònicament amb el seu centre de salut.
 5. Per gestionar el comunicat de baixa mèdica, haurà d’enviar un correu electrònic a rrhh.certificado.baja.medica@caixabank.com amb còpia a la direcció de RRHH i organització del seu àmbit, indicant les següents dades:
 • Nom i cognoms.
 • Nombre d’empleat.
 • DNI
 • Detalls del motiu de la recomanació mèdica (quan i on va tenir lloc el contacte estret).
 • Organisme públic que t’ha confirmat la situació.
 • Canal pel que t’ha comunicat la situació.
 • Dia i hora en què t’han comunicat la situació.
 • Durada de l’aïllament prescrit.
 • Si és del seu interès, adreça de correu electrònic particular on volgués rebre el certificat d’empresa que a continuació s’indica.

Amb aquesta auto declaració, l’empresa emetrà un certificat, necessari per a la tramitació de la baixa mèdica, pel que deixa constància que, d’acord amb la informació facilitada, i en aplicació del protocol de prevenció de riscos laborals i la recomanació de l’autoritat sanitària, romandrà en situació de quarantena preventiva durant el període d’aïllament prescrit.

6. En el moment en què obtingui el corresponent informe de baixa mèdica, haurà d’enviar a través del portal de l’empleat (web o APP), tan aviat com sigui possible, i informar de l’emissió de l’informe de baixa a la direcció de RRHH i organització del seu àmbit.

Si no disposa de cap dels mitjans telemàtics anteriors, també podrà contactar amb la següent bústia de RRHH, adjuntant el comunicat de baixa mèdica: incidencias.partes.medicos.it@caixabank.com

Excepcionalment, si no pot accedir a cap dels mitjans informàtics especificats, haurà de contactar amb el seu mànager per informar de la incidència i situació.

7. En la mesura que l’emissió de l’informe de baixa mèdica determina la finalització de la prestació de serveis en remot, l’Entitat gestionarà, de forma centralitzada, la finalització de l’absentisme abans esmentat i actualitzarà la seva situació d’acord amb el comunicat de baixa mèdica rebut.

8. En cas de desenvolupar símptomes de la malaltia, aplicar el protocol indicat en el punt C) EMPLEAT O EMPLEADA AMB SIMPTOMATOLOGIA DE COVID-19, FINS I TOT SENSE DIAGNÒSTIC

9. En aplicació del protocol establert per CaixaBank, es procedirà al tancament i desinfecció del centre.

10. Si a l’hora d’exercir aquesta opció tens algun problema no dubtis a contactar al teu delegat de la UGT de confiança.

 

G) EMPLEAT O EMPLEADA QUE VAGI A L’OFICINA:

 

 1. L’horari laboral i d’atenció al públic a la xarxa comercial:
 • L’horari d’atenció al públic és de 8:30 a 14:30 hores.
 • L’horari laboral és de 8 a 15:00 hores, o un cop acabades les tasques entre les 14:30 i les 15:00 hores.
 1. Les persones treballadores amb horari laboral singular (oficines Store i BusinessBank), que estiguin autoritzades a treballar en remot des dels seus domicilis, mentre es mantingui aquesta situació, s’acolliran a l’horari laboral assenyalat en el primer punt.
 2. El col·lectiu de InTouch que es troba realitzant teletreball com a mesura preventiva, mantindrà el seu horari habitual.
 3. S’ha de dividir la plantilla de l’oficina a dos equips / torns rotatoris, dels quals no formaran part les persones que es trobi en les següents situacions: IT / AT, maternitats / paternitats, quarantenes, personal amb patologies sensibles, així com els que per circumstàncies personals hagin optat pel permís retribuït recuperable. És recomanable que els torns siguin els més amplis possibles (setmanals o quinzenals).
 4. Les oficines S1 i S2 podran no obrir diàriament, acordant en cada territori els criteris que s’apliquin en cada cas.
 5. Les oficines Store passen a requerir un sol apoderat per a la seva obertura, en lloc dels 2 necessaris fins ara. I a la resta d’oficines hi haurà flexibilitat.
 6. Es crearan equips de suport a oficines afectades, compostos per subdirectors i apoderats, que treballaran en remot per donar cobertura a l’operativa administrativa dels centres tancats per afectació de coronavirus.
 7. El torn d’empleats que no estigui presencialment a l’oficina estarà en situació de teletreball, havent-hi registrat al portal de l’empleat la situació “(C-19) teletreball per raons organitzatives”. Aquest col·lectiu ha de fer aquelles tasques que operativament puguin realitzar en cada moment (mitjançant gestió telefònica i accés telemàtic segons es vagi habilitant).
 8. En aquests moments, i així ho ha indicat l’alta direcció, els reptes comercials queden relegats a un segon pla. La situació així ho requereix.
 9. Atesa l’excepcionalitat de la situació i mentre duri l’estat d’alarma decretat pel govern, se suspèn l’obligació de registrar de forma diària la jornada efectivament realitzada. Aquells empleats que optin per no registrar, se’ls assignarà l’horari per defecte i es deixaran de reportar els e-mails que fins ara es rebien en cas de no haver registrat el dia anterior. Un cop finalitzi aquest període, es podran ratificar i / o modificar els marcatges que s’hagin generat automàticament des del passat dia 16 de març.
 10. Recomanem mantenir les portes tancades per poder controlar les restriccions de el públic.
 11. La pauta a partir d’aquest moment és d’un client atès per cada lloc de treball i un client en espera dins de l’oficina. Així i tot, et recomanem que s’atenguin als clients d’un en un i les esperes es facin fora de l’oficina.
 12. Respectar sempre la distància mínima de 2 metres amb els clients.
 13. Per complir amb les mesures de distanciament social, s’han enviat a totes les oficines cinta de vinil blanc per marcar a terra la distància de separació de 2 metres entre clients i entre client i empleat.
  • Mascaretes i guants: s’estan fent tots els esforços per distribuir aquest material als centres oberts al públic, tot i les grans restriccions de subministrament. Si el nombre rebut fos inferior a la plantilla activa en el centre, es podrà sol·licitar major dotació mitjançant correu electrònic a pedidos_material@caixabankfacilities.com.Recomanem atendre el públic sempre amb elements de protecció individual (mascaretes, guants, etc.). En aquells casos de risc greu i imminent podríem negar-nos a atendre el públic per protegir la nostra salut i prendre les mesures oportunes. (Article 21 de la Llei de riscos laborals).
  • Gel hidroalcohòlic: S’està repartint una nova dotació d’aquest producte a tots els centres. Per aquest motiu, i per poder monitorar les necessitats de subministraments i gestionar l’estoc en funció de l’actual situació, s’han restringit les peticions per ServiceNow i les sol·licituds de reposició s’han de canalitzar a través d’un correu electrònic a pedidos_material@caixabankfacilities.com.
  • Mampares de protecció de metacrilat.
 14. Si tens algun problema amb els equips de protecció o en la seva correcta recepció, no dubtis a acudir al teu delegat de la UGT de confiança.

COM SOL·LICITAR LA BAIXA MÈDICA

 

En cas de tenir símptomes o d’estar en una situació assimilada a una baixa mèdica, pot tramitar la mateixa seguint el següent procediment:

 1. Trucar al telèfon de centre de salut (servei públic de salut) que consta a la targeta sanitària.
 2. Un sanitari l’atendrà i passarà la informació al seu metge de família.
 3. El seu metge de família li dirà i farà la valoració en funció de la qual emetrà baixa mèdica. Tant l’emissió de l’informe de baixa com de l’informe d’alta mèdica corresponen al servei públic de salut.
 4. El comunicat de baixa podrà ser emès per correu electrònic (verificar que el servei públic de salut té ben informada l’adreça de correu electrònic de l’empleat o empleada) o acudint al centre de salut. En algunes comunitats autònomes, les baixes es tramiten de manera telemàtica.
 5. En qualsevol cas, quan la persona treballadora no es trobi en treball en remot durant el seu absentisme, transcorregut un temps prudencial perquè pugui tramitar el corresponent informe de baixa mèdica, si no s’ha rebut el mateix, CaixaBank contactarà amb la inspecció mèdica competent del servei públic de salut de la Generalitat per reportar la informació.
 6. En tots els casos d’afectació per coronavirus, tant en les situacions d’aïllament com de malaltia, correspon als metges dels serveis públics de salut (SPS) l’emissió dels informes de baixa i alta. En cap cas, aquests informes de baixa / alta podran ser emesos pels facultatius de les mútues.
 7. La contingència a omplir per part d’aquests facultatius dels SPS serà MALALTIA COMUNA.
 8. La durada estimada per a aquests processos d’incapacitat temporal (IT) es fixa entre 5 i 30 dies naturals (processos de curta durada). L’emissió del primer comunicat de confirmació no excedirà en més de 7 dies naturals a la data de baixa inicial. Els successius comunicats, en cas de ser necessaris, no es poden emetre amb una diferència de més de 14 dies naturals entre si.
 9. El comunicat de baixa mèdica per aïllament requereix la confirmació de la procedència d’aquest aïllament. A aquests efectes, el servei de prevenció facilitarà als empleats i empleades en situació de quarantena un document acreditatiu per a tal fi.
 10. El comunicat de baixa i els de confirmació es podran emetre sense la presència física de la persona treballadora, sempre que hi hagi indicació de l’autoritat en cas d’aïllament i constatació de la malaltia pels mitjans disponibles en el servei de salut (històries clíniques ).
 11. Els comunicats de baixa seran emesos amb caràcter retroactiu en els casos en què el servei de salut tingui coneixement del període d’aïllament / contagi o de malaltia amb posterioritat a l’inici d’aquesta.

12. Fins que no s’emeti l’informe mèdic de baixa no s’iniciaran les actuacions destinades a la suspensió de la relació laboral i al reconeixement del dret a la prestació econòmica per IT, sent els efectes econòmics d’aquesta els corresponents a una IT per accident de treball.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès