Reincorporacions i vacances: la qüestió és pressionar

Reincorporacions i vacances: la qüestió és pressionar

La UGT instem a la direcció a posar fre a les vulneracions de la normativa interna i dels protocols establerts per l’entitat, que estan duent a terme comandaments intermedis pel que fa a la planificació de vacances, gestió dels col·lectius de risc i adopció de les mesures de conciliació de la plantilla.

COL•LECTIU DE RISC

Els companys que estan en situació de teletreball com a mesura preventiva per la seva major vulnerabilitat davant la COVID-19, ho estan sota el criteri mèdic de Quirón Prevenció , que és a qui li correspon determinar la finalització d’aquesta mesura preventiva que comportaria la reincorporació presencial dels companys però mai fer-se fins que el risc de contagi sigui nul.

NO SÓN ADMISSIBLES

Invitacions perquè enviïn un mail a Quirón a fi de reconsiderar la seva qualificació com a col·lectiu de risc i així possibilitant la seva reincorporació presencial a les oficines.
Trucades preguntant sobre la previsió que tenen per a la seva reincorporació presencial.

La UGT hem procedit a denunciar davant RR.LL aquestes actituds irresponsables, lliurant una relació amb noms i cognoms d’aquells que estan saltant-se el que l’entitat estableix i alhora posant en greu risc la salut dels seus equips.

CONCILIACIÓ FAMILIAR I PROFESSIONAL

L’entitat ha establert la micro gestió, és a dir, consensuar a nivell d’oficina les necessitats de conciliació de la vida personal i professional de la plantilla de les oficines amb la necessitat de continuïtat de l’activitat d’aquestes, és l’empleat qui s’ha de posar en contacte amb el seu manager i/o amb la Direcció d’RR.HH del seu àmbit.

Per tant, en el cas d’arribar a un acord en l’àmbit de l’oficina, no és preceptiu per a la seva implementació l’autorització del DAN.

Si tens dificultats per obtenir una solució compatible amb les teves circumstàncies familiars, posa’t en contacte amb el teu delegat de la UGT i t’ajudarà en la seva gestió.

s

PUNTUALITZACIÓ

L’entitat ha condicionat a tenir esgotades les vacances per a poder acollir-se a les mesures excepcionals de conciliació (permís retribuït recuperable; excedència especial; permís no retribuït 2020), però aquestes es corresponen amb les vacances reportades fins a la data de sol·licitud d’aquestes mesures i no amb el total de vacances anuals.

VACANCES I TANCAMENTS ESTIUENCS

Novament, davant les pressions que estem rebent la plantilla de la xarxa d’oficines en algunes territorials, pel que fa a “l’obligacióde gastar” la major part de les vacances en els mesos de juliol i agost”, cal recordar el que estableix la llei:

No et poden imposar el període de gaudi de les teves vacances. Les vacances s’han de pactar entre ambdues parts.

A més a més, és en l’àmbit de l’organització de cada centre on s’han de consensuar les vacances. No són admissibles les instruccions de coordinar les vacances entre diversos centres de treball.

Instem a la direcció de l’entitat a tallar d’arrel aquesta mala praxi que any rere any es repeteix en la major part dels territoris. No pot ser que, enguany, com a mesura excepcional per facilitar la conciliació, es permeti fraccionar les vacances en més dels tres períodes establerts pel protocol de conciliació, i no obstant això tinguin cabuda aquestes pressions.

De fet, i malgrat que l’entitat es va excusar per l’increment de trànsit de clients a les oficines per establir els elevats percentatges de reincorporació presencial en el seu protocol unilateral de desescalada, en alguns territoris s’han incrementat significativament la previsió de tancaments estivals respecte als efectuats en anys anteriors, fent servir aquests tancaments com a instrument per forçar el gaudi de les vacances durant el mateix, apel·lant a la responsabilitat dels integrants de l’oficina afectada. TOTALMENT INACCEPTABLE.

Aquests tancaments, si es duguessin a terme, s’haurien de realitzar d’acord amb el protocol establert pel tancament temporal d’oficines, haurien d’afavorir l’adopció del teletreball de la major part dels empleats i empleades de l’oficina, minimitzant l’exposició al risc de contagi que encara segueix molt present.

Si necessites ajuda sobre la gestió de les teves vacances, o et sents pressionat per fixar les mateixes, posa’t en contacte amb el teu delegat de la UGT.

Quants dies tenim de vacances?

Tenim 25 dies hàbils de vacances més 1 dia en el cas d’aquells empleats que el seu centre de treball no s’efectuï la reducció de jornada durant la setmana de festes locals.

 

Quin és el període hàbil pel seu gaudi?

Les vacances poden sol·licitar-se durant tot l’any  i el període hàbil pel seu gaudi és el comprès entre l’1 de gener i el 31 de gener de l’any següent.

I en cas de baixa (maternitat / paternitat, incapacitat transitòria)?

Es podran gaudir a continuació de la suspensió del contracte de treball per naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment o lactància (acumulada), fins i tot si es produeix canvi d’any, les vacances pendents de gaudir i sempre a elecció de l’empleat/da.

Quan coincideixi el període de vacances amb la resta de situacions d’incapacitat temporal (per contingències comunes o professionals), es podràn gaudir un cop finalitzi la incapacitat, sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos des de la fi de l’any en què s’hagin originat.

Es poden fraccionar ?

Sí. Al protocol de conciliació s’estableix la possibilitat de fraccionar les vacances fins a en tres períodes.

Aquest any 2020, i com a mesura excepcional per facilitar la conciliació, arran de la situació derivada de la COVID-19, el gaudi de les vacances no quedarà limitat a aquests tres períodes.

He de gastar les meves vacances si vull acollir-me a alguna de les mesures excepcionals establertes per la COVID-19 que ha determinat l'entitat?

Tot i que l’entitat ha condicionat al fet de tenir esgotades les vacances per poder acollir-se a les mesures excepcionals de conciliació (permís retribuït recuperable; excedència especial; permís no retribuït 2020), aquestes únicament es corresponen amb les vacances meritades fins a la data de sol·licitud d’aquestes mesures i no amb el total de vacances anuals.

Com es trien els torns de les vacances?

Per nivell professional, i si hi ha coincidència de nivell professional, prima aquell què tingui major antiguitat a l’entitat.

PREFERÈNCIES EN L'ELECCIÓ

Responsabilitats familiars

Preferència perquè les seves vacances coincideixin amb els períodes de vacances escolars. No implica l’elecció d’un torn determinat sinó, únicament, que les seves vacances es gaudeixin dins dels límits del període de vacances escolars.

Es considera que l’empleat té responsabilitats familiars quan tingui a càrrec seu algun menor en edat d’escolarització obligatòria (fins als 16 anys).

Divorci o separació

En cas de tenir les assignades, per sentència o conveni regulador de divorci o separació, les dates de vacances per a la cura de fills o filles menors de 12 anys, tindrà prioritat en l’elecció d’almenys dues setmanes de les quals tingui al menor a càrrec seu.

Fill/a amb discapacitat

En el supòsit de fill/a a càrrec amb discapacitat i que acudeixi a centres escolars especialitzats, tindrà prioritat en l’elecció de com a mínim deu dies hàbils en el període que aquests centres estiguin tancats.

Empleats de nova incorporació

Per a un empleat que ha entrat durant el present any, en base als 25 dies laborables que corresponen per tot l’any treballat, s’ha de calcular la part proporcional que correspon pels dies que es treballin fins a final d’any. En cas de resultar una fracció de dia, s’arrodoneix a l’alça.

El dia de lliure disposició s’aplica íntegrament.

Exemple: inici de contracte 20 de març.

25 x (287/365) = 19,65 = 20 dies + 1 dia de lliure disposició.

Dia de lliure disposició

Un dia a l’any.

Es correspon amb un permís retribuït, i no és necessària l’autorització prèvia ni la justificació pel seu gaudi. Únicament és necessari l’avís previ per part de l’empleat.

Regulat en l’art. 37.1 del conveni col·lectiu i està consolidat des de l’any 2013.

En acords laborals interns vinculats amb horaris singulars es regulen dies de lliure disposició addicionals, com en el cas de les oficines store i centres In-Touch, que compten amb quatre dies de lliure disposició addicionals al del conveni.

#AMBLANOSTRAPLANTILLA

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès