TANCAMENT ACORD DVI’S BARCELONA I TEROL

DESVINCULACIONS VOLUNTÀRIES INCENTIVADES

ACONSEGUIT l’ACORD

Atenent les demandes de la plantilla i en un exercici de responsabilitat cap a ella, la UGT hem tancat amb acord la negociació de les DVI’s oberta en virtut del que estableix l’Acord Laboral de 8 de maig de 2019 per les comarques de Barcelona i la província de Terol.


Des de la UGT sempre hem defensat les DVI com un bon mitjà per emprendre amb garanties laborals i d’ocupació l’ajustament de plantilla, amb criteris de voluntarietat en l’adhesió, i prioritzant la sortida de les persones amb més edat.


Lamentem que la direcció no hagi sabut estar a l’altura de la plantilla

Davant la publicació avui per l’entitat d’un resultat de 1.705 milions d’euros el 2019, fruit d’una intensa gestió i esforç de la plantilla, ens hem trobat amb una posició immobilista per part de la direcció a la taula de negociació, amb una dotació pressupostària insuficient, i amb l’amenaça de l’aplicació unilateral per part de la direcció que hauria comportat que:

 • Les DVI no tindrien aportacions al Fons de pensions, per la qual cosa l’entitat, per donar unes cobertures equivalents a l’empleat, hauria de contractar una pòlissa d’assegurança.
 • El sobrecost que suposaria la contractació de l’assegurança el repercutiria en l’aplicació d’un menor percentatge de compensació econòmica pel que fa al salari brut, passant a ser del 67%, en comptes del 70% acordat.

Fruit de la negociació, la UGT hem aconseguit:

 • Fixar la compensació econòmica en el 70% de la retribució fixa bruta anyal.
 • Incrementar el límit en la revaloració d’aquesta, i el de l’aportació al pla de pensions, al 2%.
 • El compromís per part de la direcció perquè, en l’àmbit de la comissió de seguiment, es tractin aquelles sol·licituds d’adhesió que haguessin quedat sense atendre a conseqüència d’haver-se exhaurit la dotació pressupostària assignada.

Punts fonamentals de l’acord:

Requisits d’adhesió

 • Haver nascut entre l’1 de maig de 1956 i 31 desembre 1962.
 • Acreditar una antiguitat mínima de 6 anys en l’entitat, computada a 31 de març de 2020.
 • Tenir la condició de persona treballadora en actiu o el contracte laboral suspès amb reserva de lloc de treball.
 • Estar prestant serveis a les comarques de Barcelona o la província de Terol.

Adhesions

 • Període d’adhesió: durant el mes de febrer informaran del període per adherir-se.
 • Les adhesions es duran a terme mitjançant el Portal de l’empleat.
 • Durant el mes de febrer es comunicarà també als sol·licitants l’acceptació de la seva adhesió.
 • Les sol·licituds s’atendran prioritzant la data de naixement i en cas d’empat en la data de naixement, es prioritzarà l’antiguitat reconeguda a l’entitat.
 • Sortides: l’1 d’abril de 2020.

Naturalesa de la DVI

 • La Desvinculació Incentivada suposa la baixa de l’empresa per mutu acord (art. 49.1 de l’Estatut dels Treballadors), formalitzant un contracte de desvinculació individualitzat en el qual es recullen tant l’extinció laboral com les compensacions ressenyades en el Pla.
 • La DVI no causa situació legal d’atur, de manera que no es podrà sol·licitar la prestació contributiva de l’atur.

Durada de les compensacions

 • Data d’inici: des de l’1 d’abril de 2020.
 • Data de finalització:
 • Nascuts entre l’1 de maig de 1956 i 31 de desembre de 1961: fins al dia en què compleixin 64 anys.
 • Nascuts l’any 1962: fins al dia en què compleixin 63 anys.

En tots els casos, les compensacions s’acaben en el moment en què s’accedeixi a la jubilació en qualsevol de les seves modalitats, es declari una incapacitat permanent o gran invalidesa, o en cas de mort.


Condicions econòmiques

 • Abonament del 70% de la retribució fixa bruta percebuda durant els 12 mesos anteriors a l’extinció del contracte de treball.
 • La compensació es percebrà en pagaments mensuals d’igual import, i s’ha de revalorar anyalment, sent la primera revaloració l’1 de gener de 2021 al mateix percentatge que el fixi el Conveni Col·lectiu per al salari base amb el màxim del 2%.

Conveni amb la Seguretat Social

 • Abonament de l’import brut equivalent a les quotes del Conveni Especial amb la Seguretat Social a subscriure des del primer dia del període de compensació fins a la finalització d’aquest.
 • Aquest import s’ha de revalorar com ho facin les bases màximes segons l’increment que apliqui la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb el límit del 3% anyal.

Pla de pensions

 • Es continua com a partícip del Pla de Pensions, mantenint-se les aportacions (les corresponents al mes anterior a l’extinció) per la contingència de jubilació, que es revaloraran anyalment en el mateix percentatge que s’apliqui al salari de desvinculació.
 • Per les contingències de risc es mantindran les mateixes condicions que s’estableixin en cada moment per als partícips del pla.

Beneficis socials

 • Préstecs d’habitatge i d’atencions diverses: es mantenen en les mateixes condicions. La resta dels préstecs s’han de cancel·lar en el moment de l’extinció o, si s’escau, han de ser reconvertits prèviament a préstecs d’atencions diverses.
 • Pòlissa sanitària: es manté durant el període de compensació.
 • Resta de condicions: similars a les del personal passiu de l’entitat.

Prestació d’altres serveis retribuïts

 • Poden prestar serveis retribuïts per compte propi o d’altri sempre que no entrin en concurrència amb CaixaBank, ni que l’activitat a desenvolupar sigui en perjudici de la imatge pública del Grup CaixaBank, la seva activitat financera o la seva Obra Social.
 • La prestació de serveis retribuïts per compte propi o d’altri s’ha de comunicar per escrit a CaixaBank.

Paga especial 25/35 anys

 • Si haguessin meritat entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 de desembre de 2020 la paga especial per 25 i / o 35 anys de servei, els serà abonada en la liquidació de la seva relació laboral.

Amb la signatura d’aquest Acord la UGT aconseguim que la direcció compleixi el compromís que va assumir a la signatura de l’ERO del 2019 i aturar, així, la rebaixa de les dvi al 67%, pretesa per l’empresa, en cas d’aplicar-ho unilateralment.

 

UGT, SEMPRE AMB TU

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès