Vacances 2021

Vacances 2021

S’acosta Setmana Santa, i amb això les peticions de tancar el quadre de vacances. Per descomptat no falten responsables que interpreten a la seva manera allò regulat en aquesta matèria. Que no et confonguin. Des de la UGT et recordem tot el que has de saber sobre les Vacances 2021.

first
Quants dies de Vacances disposem?

Tenim 25 dies hàbils de vacances més 1 dia en el cas d’aquells empleats en el centre de treball dels quals no s’efectuï la reducció de jornada durant la setmana de festes locals.

El personal que presti serveis a les Illes Canàries, gaudiran de 2 dies hàbils més de vacances.

Quin és el període per gaudir-les?

Les vacances anuals poden solicitar-se durant tot l’any i el període hàbil per al seu gaudi és el comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre.

Si per motius de conciliació no s’han pogut gaudir la totalitat de les vacances de l’any en curs, aquestes podran gaudir-se fins el 31 de gener de l’any següent.

Com m'afecta en cas de baixa mèdica o maternitat/paternitat?

Maternitat/Paternitat

Quan coincideixi el període de vacances amb una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, part o lactància natural o amb la suspensió del contracte durant el permís de maternitat o paternitat, podràs gaudir dels dies de vacances en una data alternativa en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural al qual corresponguin. 

 

Resta de IT

La incapacitat temporal sobrevinguda durant les vacances no implica la seva pèrdua.

La Llei estableix que en el cas que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents a les d’embaràs, part, lactància o suspensió del contracte per maternitat/paternitat, que impossibiliti el seu gaudi, total o parcialment, durant l’any natural al que corresponen, podràs gaudir les teves vacances una vegada finalitzi la teva incapacitat, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir de l’any que s’hagin originat.

En aquells casos en què s’obtingui l’alta mèdica durant l’any en què es generen aquestes vacances i havent-hi la possibilitat de gaudir-les abans del final d’aquest any, el criteri que aplica l’entitat és restrictiu , doncs no autoritza el seu gaudi en data posterior al 31 de gener de l’any següent.

Poden fraccionar-se?

Si. Es podrà convenir el fraccionament del període de vacances fins a quatre (4) períodes, en funció de les possibilitats organitzatives.

En cas de necessitats de conciliació vinculades a la COVID, i sempre que sigui organitzativament possible, es permet el gaudi de dies puntuals de vacances sense necessitat de complir els quatre (4) períodes màxims de fraccionament.

+

first
Dies de lliure disposició

2 dies de lliure disposició a l’any (Regulat en l’art. 39.1 del conveni col·lectiu).

En acords laborals interns vinculats amb horaris singulars es regulen dies de lliure disposició addicionals, com en el cas de les oficines Store i centres In-Touch que compten amb 4 dies de lliure disposició addicionals al del conveni.

Recorda que aquests dies es tracten d’un permís retribuït, i per tant, no és precisa l’autorització prèvia ni la justificació per al seu gaudi, únicament és necessari el preavís.

Les Vacances NO S’imposen, es Pacten

El període o períodes del seu gaudi es fixa de comú acord, i esdevè una obligació del mànager el resoldre dins del termini i en la forma escaient la planificació de vacances sol·licitades pel personal al seu càrrec.

Tenim dret a conèixer les dates de gaudi de les nostres vacances amb almenys dos mesos d’antelació al començament d’aquestes. No són admissibles situacions en les quals sol·licituds degudament planificades es trobin sense aprovar en el terminal a pocs dies del començament del seu gaudi.

Com es trien els torns de Vacances?

Dins del nivell professional, a favor dels qui tinguin major antiguitat a l’entitat.

S’estableixen una sèrie de preferències i prioritats en els següents casos:

Les persones amb responsabilitats familiars (que tingui al seu càrrec algun menor en edat d’escolarització obligatòria, és a dir, fins als 16 anys) tenen preferència perquè les seves vacances coincideixin amb els períodes de vacances escolars, i dins d’aquesta situació, es resoldrà la preferència dins del nivell professional, a favor dels qui tinguin major antiguitat a l’entitat.

Això no implica l’elecció d’un torn determinat sinó, únicament, que les seves vacances es gaudeixin dins dels límits dels períodes de vacances escolars.

Es considera que té responsabilitats familiars quan es té al seu càrrec algun menor en edat d’escolarització obligatòria (fins als 16 anys).

En cas de tenir assignades, per sentència o conveni regulador de divorci o separació, les dates de vacances per a la cura de fills o filles menors de 12 anys, tindrà prioritat a l’elecció d’almenys 2 setmanes de les quals tingui el menor al seu càrrec.

En el cas de fill/a a càrrec amb discapacitat que acudeixi a centres escolars especialitzats, tindrà prioritat a l’elecció d’almenys 10 dies hàbils en el període que aquests centres estiguin tancats.

Incorporació durant l’any en curs

Per a un emple@t arribat enguany, sobre la base dels 25 dies laborables que corresponen per tot l’any treballat, ha de calcular-se la part proporcional que correspon pels dies que es treballen fins a final d’any. En cas de resultar una fracció de dia, s’arrodoneix a l’alça.

Els dies de lliure disposició no són susceptibles de càlcul de la part proporcional, aplicant-se íntegrament.

 

Exemple: inici de contracte 20 de març.

25 x (287/365) = 19,65 = 20 dies de vacances + 2 dies de lliure disposició.

Covid-19 i vacances

Haig de gastar les meves vacances si vull acollir-me a alguna de les mesures excepcionals establertes per la COVID-19 per l’entitat?

Malgrat que l’entitat ha condicionat a tenir esgotades les vacances per a poder acollir-se a les mesures excepcionals de conciliació (permís retribuït recuperable; excedència especial; permís no retribuït), aquestes únicament es corresponen amb les vacances generades fins a la data de sol·licitud d’aquestes mesures i no amb el total de vacances anuals.

I RECORDA

Cap Norma Obliga, ni tan Sols Suggereix Que:

 • els directors hagin d’agafar les vacances a l’agost.
 • ningú pot gaudir d’uns dies al final o al principi d’any.
 • en les metes volants / recurrències està prohibit agafar vacances.
 • qui no té fills no pot fraccionar les seves vacances.
 • els equips de suport s’hagin de coordinar entre si.
 • gaudir les vacances sense tenir els reptes complerts és una falta de responsabilitat.
 • si l’oficina pateix un tancament estiuenc, les vacances hagin de coincidir amb aquest tancament.
 • el quadre de vacances hagi de realitzar-se forçosament en el primer trimestre de l’any.

 

L’acord per a la política de cobertura de baixes i absències signat al gener de 2020, aporta recursos perquè ningú pugui argüir falta de personal per a denegar les vacances.

Les vacances s’organitzen per centre de treball, no per DAN ni per grups d’oficines.

 

 

Per més voltes que et donin, que no et facin ballar el cap amb les vacances. La UGT Defensem els teus drets.

 

Cap Norma Obliga, ni tan Sols Suggereix Que:

 • els directors hagin d’agafar les vacances a l’agost.
 • ningú pot gaudir d’uns dies al final o al principi d’any.
 • en les metes volants / recurrències està prohibit agafar vacances.
 • qui no té fills no pot fraccionar les seves vacances.
 • els equips de suport s’hagin de coordinar entre si.
 • gaudir les vacances sense tenir els reptes complerts és una falta de responsabilitat.
 • si l’oficina pateix un tancament estiuenc, les vacances hagin de coincidir amb aquest tancament.
 • el quadre de vacances hagi de realitzar-se forçosament en el primer trimestre de l’any.

 

L’acord per a la política de cobertura de baixes i absències signat al gener de 2020, aporta recursos perquè ningú pugui argüir falta de personal per a denegar les vacances.

Les vacances s’organitzen per centre de treball, no per DAN ni per grups d’oficines.

 

 

 

 

Per més voltes que et donin, que no et facin ballar el cap amb les vacances. La UGT Defensem els teus drets.

#LaForçad’AvançarJunts

About The Author

Ivan Argüelles Álvarez

Secretari d'Acció Sindical d'UGT CaixaBank. "Vaig entrar a CaixaBank el febrer de 2002. Sóc pare de dues nenes i un nen. La meva passió: la meva família i el Tai-Jitsu.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès